Skip to main content

Važeći akti


Pravni akti Univerziteta „BIJELJINA“ Bijeljina

Statut Univerziteta „Bijeljina” - 2023
Statut Univerziteta „Bijeljina” - NEVAŽEĆI
Strategija razvoja Univerziteta „Bijeljina” (2013-2019)
Strategija razvoja Univerziteta „Bijeljina” (2020 - 2026)
Odluka o usvajanju prijedloga revizije strateških ciljeva
Strategija obezbjeđenja kvaliteta (2020 - 2026)
Pravilnik o izradi Strategije razvoja Univerziteta „Bijeljina”
Komunikacijska strategija Univerziteta „Bijeljina“ (2020-2026)
Strategija internacionalizacije Univerziteta „Bijeljina“ (2020 - 2026)
Akcioni plan Strategije internacionalizacije (2020 - 2026)
Poslovnik o radu Senata Univerziteta „Bijeljina”
Pravilnik o Upravnom odboru Univerziteta „Bijeljina”
Izvještaj o stručnom nalazu ispitivanja uslova radne sredine za zimski period
Pravilnik o radu Univerziteta - PREČIŠĆEN TEKST
Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća Farmaceutskog fakulteta
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za psihologiju
Pravilnik o radu Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja
Saglasnost Arhiv Republike Srpske


Kvalitet

Politika kvaliteta Univerziteta „Bijeljina”
Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta
Pravilnik o vrednovanju kvaliteta nastavnog osoblja i procesa rada
Procedura praćenja i mjerenja zadovoljstva korisnika usluga
Uputstvo za anketiranje
Godišnji plan anketnog vrednovanja i analiza 2021/22
Godišnji plan anketnog vrednovanja i analize Kancelarije za obezbeđenja kvaliteta za 2022/23
Godišnji plan anketnog vrednovanja i analize Odbora za obezbeđenja kvaliteta za 2023/24
Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta nastavnika i saradnika


Studijski programi

Pravilnik o donošenju, izmjeni i dopuni studijskih programa
Procedure za obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa Univerzitetа „Bijeljina”
Procedure za preispitivanje i inoviranje studijskih programa Univerzitetа „Bijeljina”


Studenti

Pravila studiranja
Dopune Pravila studiranja
Pravilnik o polaganju ispita
Izmjena pravilnika o polaganju ispita
Odluka Senata o praćenju ispitnih aktivnosti
Pravilnik o izradi i odbrani završnog rada
Pravilnik o formiranju ECTS bodova, određivanju šifre i silabusa predmeta
Izmjene i dopune Pravilnika o formiranju ECTS bodova, određivanju šifre i silabusa predmeta 2022
Izmjene Pravilnika o formiranju ECTS bodova, određivanju šifre i silabusa predmeta 2023
Pravilnik o promjeni SP, prenosu ECTS i o kriterijumima i uslovima prenošenja
Izmjene i dopune pravilnika o promjeni SP, prenosu ECTS i o kriterijumima i uslovima prenošenja
Izmjene i dopune pravilnika o promjeni SP, prenosu ECTS i o kriterijumima i uslovima prenošenja
Pravilnik o međunarodnoj saradnji
Pravilnik o mobilnosti studenata
Pravilnik o vrednovanju kvaliteta nastavnog osoblja i procesa rada
Pravilnik o stručnoj praksi na Poljoprivrednom fakultetu
Izmjene i dopune Pravilnika o stručnoj praksi na Poljoprivrednom fakultetu
Pravilnik o stručnoj praksi na Fakultetu za psihologiju
Pravilnik o stručnoj praksi na Fakultetu zdravstvenih studija
Pravilnik o stručnoj praksi na Farmaceutskom fakultetu
Pravila Studentskog parlamenta Univerziteta „Bijeljina”
Pravilnik o izborima za studentski parlament
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnikа o izborima za studentski parlament
Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata
Pravilnik o studiranju studenata sa invaliditetom na Univerzitetu „Bijeljina"
Pravilnik o uslovima za akademskog priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije


Ljudski resursi

Pravilnik o naučno-stručnom usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja
Izmjene i dopune Pravilnika o naučno-stručnom usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja
Politika komunikacije s javnošću
Politika upravljanja ljudskim resursima Univerziteta „Bijeljina”
Pravilnik o odnosima s javnošću Univerziteta „Bijeljina”
Organizaciona šema Univerziteta „Bijeljina”
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta „BIJELJINA” Bijeljina - PREČIŠĆEN TEKST
Pravilnik o postupku i uslovima izbora u naučno-nastavna zvanja Univerziteta „Bijeljina”
Dopuna Pravilnika o postupku i uslovima izbora u naučno-nastavna zvanja Univerziteta „Bijeljina”
Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa
Pravilnik o kodeksu ponašanja i poslovnoj etici
Pravilnik o užim naučnim oblastima
Dopuna Pravilnika o užim naučnim oblastima 2021
Dopuna Pravilnika o užim naučnim oblastima 2023
Pravilnik o naučno-istraživačkoj podršci


Centri

Pravilnik o organizovanju i radu univerzitetskih centara
Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o organizovanju i radu univerzitetskih centara
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Pravilnik o nastavnoj literaturi na Univerzitetu
Pravilnik o međunarodnoj saradnji
Pravilnik o naučno-istraživačkom radu
Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji
Pravilnik o radu laboratorija Univerziteta „Bijeljina”
Pravilnik o radu biblioteke


Zakoni

Zakon o izdavačkoj djelatnosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 46/04)
Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US i 31/2018)
Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ("Sl. glasnik RS", br. 33/2014 i 63/2014)
Uredba o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br. 35/2011 i 51/2011)
OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 59/07)
Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU RS
Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja


Međunarodna regulativa

Evropski prostor Visokog obrazovanja (Bolonjska deklaracija)
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005
Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013
Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Lisabonska konvencija - Lisabon, 11.april.1997.god.
Berlinski Kominike
Praški Kominike
Uredba (EU) br.1288/2013 Evropskog Parlamenta i Vijeća
Vodič za korisnike ECTS-a


Rješenja

Dozvola za rad
Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta „Bijeljina”
Rješenje - dopuna rješenja o ispunjavanju uslova za početak rada Univerziteta „Bijeljina”
Rješenje - upis u registar visokoškolskih ustanova kod Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
Saglasnost za osnivanje visokoškolske ustanove Univerzitet „Bijeljina”

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.