Skip to main content

Akademski naziv u skladu sa nomenklaturom

Fakultet zdravstvenih studija

Sestrinstvo

Akademski naziv u skladu sa nomenklaturom

Studijski program: Sestrinstvo;

Prema programu traju 3 godine, odnosno 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

U tom periodu obavi se ukupno 990 časova teorijske nastave, 720 časova praktične nastave, 285 časova seminara, 150 časova samostalno istraživačkog i 3250 samostalnog rada (studentska praksa) na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama, nakon čega se stiče akademski naziv,

Diplomirana medicinska sestra 180 ECTS

U međunarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku koju je stekao student po završetku studija je nosilac diplome prvog univerzitetskog stepena (bachelor).

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.