Skip to main content

Uslovi za upis studenata na studijski program

Farmaceutski fakultet

Uslovi za upis studenata na studijski program

U skladu sa društvenim potrebama na redovne integrisane akademske studije prvog ciklusa upisuju se kandidati ukoliko ispune uslove konkursa: 

  • završeno srednje obrazovanje (u prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Lice koje je završilo srednju školu u inostranstvu može se upisati na studije pod uslovom da mu je svjedočanstvo odnosno diploma nostrifikovana od strane nadležnog ministarstva);
  • dokaz o psihofizičkoj sposobnosti;
  • položen prijemni test.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže prijemni ispit u skladu s opštim aktom koji donosi Senat, na prijedlog fakulteta, tj.članice (Farmaceutski fakultet). Redoslijed kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu  opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Na osnovu navedenih mjerila fakultet sastavlja rang listu prijavljenih kandidata i dostavlja ih Univerzitetu.

Konkurs za upis studenata na Farmaceutski fakultet je javan i objavljuje se u sredstvima javnog informisanja. Tekst konkursa je dostupan i na internet stranicama Univerziteta: www.ubn.rs.ba

Na prvu godinu osnovnih studija može se bez prijemnog ispita upisati: 

  1. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
  2. student osnovnih studija drugog univerziteta, odnosno druge visokoškolske ustanove, koji je ostvario dovoljan broj ECTS bodova na studijskom programu na drugom univerzitetu, odnosno na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima koje propisuje fakultet; 

Nastavno-naučno vijeće fakulteta odlučuju o priznavanju položenih ispita.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.