Skip to main content

Ciljevi studijskog programa

Fakultet za psihologiju

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

 1. upoznavanje studenata sa razvojem psihologije kao nauke i struke,
 2. upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima, metodama, školama i pravcima u psihologiji i granama psihologije,
 3. ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i teorijskim sistemima,
 4. razumijevanje zavisnosti i povezanosti psihičkih pojava od organskih i bioloških procesa,
 5. razumijevanje principa i zakonitosti procesa percepcije, motivacionih i emocionalnih procesa, učenja i procesa saznanja,
 6. usvajanje statističkog načina mišljenja karakterističnog za razumijevanje psihičkih pojava i  procesa,
 7. razumijevanje osnovnih pojmova, znanja i načela teorije mijerenja i psihološkog testiranja,
 8. prepoznavanje koraka u konstrukciji testova,
 9. koncipiranje naučno-istraživačkog nacrta,
 10. poznavanje svih aspekata socijalizacije i razumijevanje socijalnih faktora, motiva i stavova,
 11. razumijevanje osnovnih principa psihičkog razvoja čovjeka i mehanizama razvojnih promjena,
 12. ovladavanje glavnim pojmovima i teorijskim modelima u području učenja i podučavanja,
 13. razumijevanje i primjena standarda za evaluaciju ishoda obrazovanja,
 14. upotreba saznanja u kreiranju i razvoju obrazovne politike, 
 15. upoznavanje sa modelima obrazovnog menadžmenta i njegovim karakteristikama,
 16. razumijevanje psiho-fizioloških osnova čovjekove radne aktivnosti,
 17. poznavanje stilova rukovođenja i prakse nagrađivanja i njihove uticaje na motivaciju i radno ponašanje,
 18. razumijevanje mobinga,
 19. usvajanje principa na kojima se vrši istraživanje tržišta i organizuju medijske  kampanje,
 20. razumijevanje značaja prevencije i osposobljavanje za preventivni rad u različitim oblastima,
 21. osposobljavanje za razlikovanje mentalno zdravog od mentalno poremećenog ponašanja,
 22. upoznavanje sa predmetom kliničke psihologije,
 23. poznavanje različitih terapijskih modaliteta i sposobnost intergracije teorijskog i praktičnog znanja u vidu primjene osnovnih jedinica - terapijskih intervencija,
 24. poznavanje tehnika kriznog intervenisanja,
 25. poznavanje tehnika u kliničkoj procjeni,
 26. ovladavanje dijagnostičkim procedurama i interpretacijom rezultata testovnog materijala,
 27. prepoznavanje mentalnih poremećaja u odnosu na njihovu sindromsku manifestaciju,
 28. usvajanje standarda rada psihologa i etičkog kodeksa psihologa,
 29. razvijanje timske saradnje,
 30. pripremljenost za praćenje stručne literature i nastavak stručnog usavršavanja.

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve tokom studija, studenti treba da iskuse, pored tradicionalnog predavanja i različite tipove nastavnih metoda, kao što su:

 • interaktivna komunikacija u nastavnom procesu,
 • predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima,
 • rad u maloj grupi,
 • seminarski radovi u kojima studenti predstavljaju određenu temu i njihove predloge za rješavanje problema,
 • problemski orijentisane radionice gdje se predstavljaju istinite ili simulirane situacije, a studenti analiziraju i pokušavaju da nađu rješenje;
 • demonstracija vještina (pristup pacijentu u apoteci, komunikacija sa zdravstvenim radnicima...),
 • istraživački rad.

Svi oblici aktivne nastave baziraju se na interaktivnoj nastavi koja se karakteriše diskusijama o problemu koji je tema nastavne jedinice, iznošenjem ličnog stava koji je potkrepljen teorijskom ili iskustvenom argumentacijom, uočavanjem dilema koje se odnose na postavljenu temu i njihovim razrješavanjem. Interaktivna nastava, kao savremena metoda izvođenja nastave, omogući će studentima bolje razumijevanje programske materije, usvajanje znanja, formiranje sopstvenih stavova i usvajanje postojećih naučnih doktrina.

Model: prvi ciklus osnovne akademske studije psihologije - četvorogodišnje studije – 240 ETCS

Oblast obrazovanja: društvene nauke, poslovanje, administracija i pravo

Polje obrazovanja: društvene nauke

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.