Skip to main content

Ishod procesa učenja

Fakultet za psihologiju

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja:

Završetkom osnovnih akademskih studija studenti dobijaju bazična znanja iz psihologije kao nauke i struke, razumiju osnovne psihološke pojmove, zavisnost psihičkih procesa od biološke osnove, poznaju naučni sistem psihologije, osnovne paradigme u psihologiji i teorijske pravce, uslove i principe psihološkog razvoja ličnosti i faktore socijalizacije, kao i metode naučnog istraživanja i postupke konstrukcije i evaluacije psiholoških mjernih instrumenata. Poznaju osnovne modele, teorije, pristupe, metode i tehnike rada u kliničkoj, obrazovnoj i organizacijskoj psihologiji. Nakon savladanog studijskog programa psihologije studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, posebnih vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

Ishodi procesa učenja:

 1. usvajanje znanja i fundamentalnih koncepata psihologije i razumjevanje psihologije kao nauke i struke
 2. osposobljavanje za projektovanje psiholoških istraživanja i primjenu statističkih procedura
 3. sticanje vještina izrade projektnih zadataka
 4. učestvovanje u izradi mjernih instrumenata
 5. primjena efikasnih postupka u sistemu obrazovanja (školsko postignuće, metode učenja i nastave, uputstva u pedagoškom radu)
 6. usvajanje obrazovanih standarda, obrazovnih kompetencija i sadržaja
 7. primjena psiholoških znanja u oblastima organizacije i menadžementa ljudskim resursima
 8. razvoj vještina istraživačkog rada u oblasti marketinga i planiranja
 9. ovladavanje vještinama psihološkog preventivnog rada
 10. usvajanje vještine psihološke eksploracije ličnosti kroz proces kliničke procjene
 11. sposobnost interpretiranja testovnog materjala i integracija podatka u vidu psihološkog nalaza
 12. sposobnost primjene terapijskih intervencija
 13. kreativni pristup i rješavanje određenih psiholoških problema
 14. povezivanje osnovnih znanja iz raznih oblasti psihologije i njihova primjena u praksi
 15. razvoj vještina i spretnosti u upotrebi znanja za praktično rješavanje problema
 16. sposobnost i vještine kritičnog osmišljavanja i istraživanja problema u raznim uslovima
 17. sposobnost za analizu rezultata srodnih disciplina
 18. sposobnost za procenu problema, donošenje odluka i postavljanje ciljeva
 19. sposobnost za analizu, sintezu i predviđanja rješenja i posljedica raznih formi ponašanja
 20. razvoj komunikacijskih sposobnosti i saradnja sa domaćim i međunarodnim profesionalnim krugovima
 21. profesionalni odnos sa klijentima i kolegama
 22. usvajanje profesionalnih standarda i ponašanja
 23. rješavanje konkretnih psiholoških problema u okviru timskog rada
 24. praćenje i primena inovacija u psihologiji
 25. sposobnost primene informacionih tehnologija u okviru poslova i radnih zadataka psihologa
 26. razumjevanje etičkih i pravnih pitanja relevantnih za psihološku praksu i organizaciju
 27. sticanje vještina prepoznavanja etičkih dilema i donošenja etičkih odluka
 28. svijest o moralnoj i etičkoj odgovornosti u radu
 29. razumjevanje profesionalne pozicije psihologa
 30. samostalno obavljanje psihološke prakse u primenjenim granama psihologije

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.