Skip to main content

Prepis

Prepis

PRELAZAK NA STUDIJSKE PROGRAME UNIVERZITETA

Pravo naknadnog upisa i prelazak na studijske programe Univerziteta, ima student druge visokoškolske ustanove koji ima položenih ispita, odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama na drugoj visokoškolskoj ustanovi, kao i kandidat kome je prestao status studenta, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Zahtjev za upis i prelazak na studijske programe Univerziteta podnosi se, posredstvom Studentske službe, Komisiji za priznavanje ispita. U prilogu Zahtjeva za upis i prelazak na studijske programe Univerziteta podnosi se sledeća dokumentacija:

 • kopija indeksa visokoškolske ustanove sa koje se prepisuje,
 • uvjerenje o položenim ispitima i
 • nastavni plan i program visokoškolske ustanove sa koje se prepisuje.

Zahtjev za prelazak na studijske programe Univerziteta „BIJELJINA“ Bijeljina (Preuzmi)
Potrebna dokumenta za naknadni upis (Preuzmi)

Studentu se može dozvoliti preliminarno priznavanje ispita i na osnovu kopije indeksa, ukoliko iz objektivnih razloga kandidat u trenutku podnošenja zahtjeva nije u mogućnosti predati drugu dokumentaciju. Kandidat iz prethodnog stava dužan je ostalu originalnu dokumentaciju dostaviti u razumnom roku. U slučaju da se naknadnim uvidom u originalne dokumente utvrdi da postoje odstupanja u priznatim ispitima, odnosno student ne dostavi dopunu dokumentacije, upis će se proglasiti ništavim, a sve preduzete radnje biće poništene.

Student se upisuje u godinu, odnosno semestar studija, zavisno od broja prenetih - priznatih ECTS bodova iz istih ili srodnih predmeta. Prenošenje ECTS bodova vrši se na osnovu stepena podudarnosti sadržaja, obima i ishoda procesa učenja predmeta položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno na drugom studijskom programu, sa sadržajem istih ili srodnih predmeta na studijskom programu odgovarajućeg fakulteta. U postupku priznavanja stečenih ECTS bodova, cijeni se da li je student kroz obrađen i položen program stekao znanje i vještine u dovoljnoj meri za priznavanje ispita na studijskom programu Univerziteta na koji prelazi. Komisija formira svoj prijedlog na osnovu mišljenja i prijedloga predmetnog (odgovornog) nastavnika za svaki pojedini srodni predmet studijskog programa. O upisu, odnosno o prelasku studenta ili lica, dekan, na prijedlog Komisije za priznavanje ispita, donosi rješenje.

Nakon što dekan donese rješenje kojim se omogućuje naknadni upis, student je dužan prilikom upisa, dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sledeća dokumenta:

 1. ovjerena kopija lične karte (ovjerena kopija pasoša za strane državljane),
 2. izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
 3. uvjerenje o državljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice zaključilo brak),
 5. svjedočanstva iz srednje škole za sve razrede,
 6. diploma srednje škole,
 7. ljekarsko uvjerenje (obavezan pregled od strane psihologa) i
 8. dvije fotografije (format fotografije za indeks).

Pravilnik o pravu na promjenu studijskog programa, prelazak na studijske programe Univerziteta „Bijeljina“ i o kriterijumima i uslovima prenošenja ECTS bodova (Preuzmi)

AKADEMSKO PRIZNAVANJE

Akademsko priznavanje sprovodi se kada imalac strane visokoškolske kvalifikacije želi da nastavi obrazovanje na jednom od studijskih programa Univerziteta. U postupku akademskog priznavanja vrši se vrednovanje strane visokoškolske kvalifikacije, odnosno dijela stranog studijskog programa u slučaju nepotpune kvalifikacije.

Predmet priznavanja su obrazovne isprave o započetom ili završenom obrazovanju u inostranstvu, te drugi dokazi o stečenom znanju vještinama i kompetencijama koje njenim nosiocima omogućavaju pristup vrednovanju postignutog nivoa obrazovanja, u svrhu nastavka studiranja na Univerzitetu.

Postupku priznavanja ne podliježu isprave o kvalifikacijama stečene u bivšim republikama SFRJ prije 06. aprila 1992. godine, i za kvalifikacije stečene na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/05), kao ni isprave čije je automatsko priznavanje regulisano posebnim sporazumima zaključenim između Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i drugih zemalja.

Zahtjev za priznavanje strane visokoškolske kvalifikacije (obrazovne isprave/perioda studija) radi nastavka obrazovanja na studijskim programima Univerziteta „BIJELjINA“ Bijeljina (Preuzmi)
Saglasnost za provjeru podatak (Preuzmi)
Pravilnik o uslovima za akademsko priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije (Preuzmi)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u prostorijama Studentske službe, na adresi Pavlovića put 024, Dijelovi, odnosno na telefone:

 • +387 55/350-150;
 • +387 55/351-101;
 • +387 55/ 351-222,

E-mail adrese:

 • upis@ubn.rs.ba
 • univerzitet.bijeljina2012@gmail.com
 • gordana.studentska@ubn.rs.ba
 • poljoprivreda.dragan@gmail.com

Kao i na internet adresi https://www.ubn.rs.ba

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.