Skip to main content

Ciljevi

Ciljevi Laboratorije za psihološka istraživanja

 

 

Laboratorija za psihološka istraživanja (u daljem tekstu LPI) na Univerzitetu „Bijeljina” (u daljem tekstu UBN), koja je formirana 2020. odlukom rektora UBN, jedan je od Inovativnih entiteta i resursa UBN.

OPŠTI CILJEVI OSNIVANJA LPI

Pokretanje i razvoj naučno-istraživačkog rada studenata, asistenata i mladih istraživača na Univerzitetu „Bijeljina”
Na Univerzitetu „Bijeljina” ne postoji stalni, organizovani, finansirani i planski vođen naučno-istraživački rad, kao ni Centar za naučno-istraživački rad studenata, asistenata, mladih istraživača i predavača Univerziteta, zbog toga postoji potreba da se osnuje Laboratorija za psihološka istraživanja.

Ne postoji jedinstven sistem klasifikacije naučno-istraživačkog rada, niti baza podataka bibliografskih jedinica i naučno-istraživačkih projekata, kao ni izražena precizna metodologija vrednovanja naučno-istraživačkog rada. U takvoj situaciji na Univerzitetu najviše štete imaju mladi kadrovi, studenti, asistenti i mladi istraživači koji tek treba da steknu reference za svoj izbor i reference za učestvovanje u međunarodnim projektima. Stoga je formiranje prve naučno-istraživačke LPI na Univerzitetu „Bijeljina” značajan i dragocjen doprinos visokom školstvu u Bijeljini, Republici Srpskoj, ali i šire.

Uključivanje u međunarodnu naučno-istraživačku mrežu
 Način organizacije rada koji pruža LPI studentima i mladim istraživačima definisan je dokumentima i programima EU koji se primjenjuju na institutima i univerzitetima u zemljama EU i zajedno sa integrisanim projektima predstavljaju jedan od najznačajnijih oblika organizacije naučno-istraživačkog rada na ovim institucijama.

Prva LPI na UBN povezaće se u projektu stvaranja mreže izvrsnosti (network of excellence) sa kompatabilnim laboratorijama na evropskim naučno-istraživačkim institutima i univerzitetima.

Time će se omogućiti studentima na svim nivoima studiranja, asistentima i mladim istraživačima da budu sposobni učestvovati u naučnim istraživanjima, projektima i programima EU i da budu respektabilna kreativna intelektualna snaga u Republici Srpskoj, regionu i šire.
Povezivanje univerzitetski obrazovanih kadrova preko naučno-istraživačkog rada sa privrednim organizacijama i javnim institucijama
Studenti koji se obrazuju u humanističkim i društvenim naukama, kao što su studenti psihologije, imaju veliki potencijal u budućem razvoju društva zasnovanog na znanju, u razumijevanju tog društva i u procesu cjeloživotnog obrazovanja za to društvo.

Povezivanje LPI sa društvenim institucijama i privrednim organizacijama omogućiće kreativnu i namjensku povezanost Univerziteta kao baze mladih i kreativnih ljudi sa direktnim korisnicima Human resource u našoj zemlji. Iz tog odnosa i takvog povezivanja još u toku studija profilisaće se interesi studenata za naučno-istraživački  rad prema potrebama društva.

FOKUSIRANI CILJEVI RADA  LPI

Usmjeravanje studenata ka kreiranju vlastitih projekata
Kao već ustaljena praksa u Evropi, a i u svijetu, što se tiče obrazovnih modula pokazalo se korisnim da studenti već u ranim godinama studija usmjere i razviju svoj intelektualni interes u određenom naučno-istraživačkom području putem naučno-istraživačkog rada. Time se prekida sa lošom praksom da se na univerzitetima najviše vremena posvećuje učenju za polaganje ispita kao pedagoške obaveze, umjesto usmjeravanju studenata ka području njihovog interesovanja u naučno-istraživačkom radu na različitim studijskim nivoima.

Samostalni i timski rad u LPI pomoći će studentima-učesnicima da od samog početka svog angažovanja dobiju priliku da razvijaju svoj intelektualni potencijal u željenom pravcu uz pomoć mentora i eksperata za pojedine oblasti. Polaganje ispita treba u tom slučaju da bude samo jedna potvrda kvaliteta rada u jednoj oblasti.

Jačanje interesa za studijski program
Jačanje svijesti kod studenata o važnosti cjelovitog pristupa studijama kroz sve njegove nivoe: osnovne studije, master i doktorske studije do postdoktorskih studija, koji će se u budućnosti moći organizovati na UBN. Taj pristup se može zasnovati samo na temelju kontinuiteta naučnoistraživačkog rada, a ne na temelju pukog sticanja diplome radi diplome.

Povezivanje programa studija i programa naučno-istraživačkog rada
U LPI će se staviti akcenat na interaktivnu komunikaciju učesnika kao i njihovo učešće u individualnim i timskim naučno-istraživačkim projektima, koji su znatno bolji od kvaliteta studija izolovanih predmeta. Kvalitet studenata, asistenata i mladih istraživača koji prolaze kroz istraživačke laboratorije u zemljama EU pokazuje da iz tih kadrova potiče najveći broj budućih univerzitetskih nastavnika, eksperata, stručnjaka i saradnika na naučno-istraživačkim institutima.

Snažnije i svrsishodnije povezivanje programa studija sva tri ciklusa sa naučno-istraživačkim programima kroz projekte u zemlji i inostranstvu osigurava sigurnije i brže savladavanje univerzitetskih obaveza, sticanje referenci i uključenost istraživača u globalnu naučno-istraživačku podjelu rada.
 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.