Skip to main content

ODBOR ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA

Odbor za obezbjeđenje kvaliteta je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta. Struktura Odbora za obezbjeđenje kvaliteta, izbora, broj članova, kao i način njihovog rada i nadležnosti utvrđuju se Pravilnikom o obezbjeđenju kvaliteta Univerziteta „BIJELJINA“ Bijeljina, broj: 02-320-7/22 od 31. 8. 2022.

Odbor za obezbjeđenje kvaliteta ima sljedeće nadležnosti:

 1. predlaže Rektoru i Senatu Univerziteta konkretne projekte i aktivnosti;
 2. podstiče inovacije i razvoj u cilju unapređenja kvaliteta;
 3. promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu i organizacionim
 4. jedinicama u sastavu Univerziteta;
 5. definiše indikatore kvaliteta;
 6. priprema prijedloge poboljšanja procedura i metoda provjere kvaliteta;
 7. sprovodi različite postupke samovrednovanja na Univerzitetu;
 8. planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta na
 9. Univerzitetu i organizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta;
 10. razmatra izvještaje o redovnom samovrednovanju Univerziteta i organizacionih
 11. jedinica u sastavu Univerziteta;
 12. predlaže po potrebi vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima;
 13. podnosi izvještaj Senatu Univerziteta o stanju u oblasti kvaliteta, najmanje
 14. jednom godišnje;
 15. izrađuje i predlaže dokumentaciju sistema za obezbjeđenje kvaliteta;
 16. predlaže spoljašnju provjeru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi
 17. dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom;
 18. donosi poslovnik o svome radu;
 19. obrazuje radna tijela Odbora, u skladu sa poslovnikom;
 20. izrađuje plan aktivnosti internih provjera kvaliteta;
 21. obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

Odbor za obezbjeđenje kvaliteta osigurava javnost rada i podataka iz oblasti sistema obezbjeđenja kvaliteta na nivou organizacionih jedinica i cijelog Univerziteta.

Odluka o imenovanju Odbora za obezbjeđenje kvaliteta

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.