Skip to main content

Aktivnosti

Aktivnosti Laboratorije za psihološka istraživanja

 

 

PROGRAM POJEDINAČNIH AKTIVNOSTI LPI

 1. Individualni naučnoistraživački projekti (diplomski radovi, magistarski radovi, doktorski radovi), predstavljaju važan oblik rada učesnika u LPI. Ovi se projekti odvijaju pod nadzorom rukovoditelja - mentora.
 2. Individualne konsultacije s mentorima, ekspertima i saradnicima LPI koje će se organizovati za učesnike LPI prema području njihovog interesa i u svrhu realizacije njihovog individualnog projekta.
 3. Seminarske eksplikacije imaju za cilj da članovima LPI osiguraju praksu prezentacije vlastitih istraživanja u jednoj formi koja je funkcionalno pedagoška, ali može biti i istraživačka.
 4. Diplomske eksplikacije imaju za cilj da članovima LPI osiguraju prethodnu ili kontrolnu evaluaciju njihovog rada prije nego što taj rad postane dovršeni dokument za komisiju za odbranu diplomskog rada.
 5. Master eksplikacije imaju za cilj da studentima postdiplomskog studija osiguraju prezentaciju i kritičku evaluaciju njihovih projekata.
 6. Doktorske eksplikacije imaće za cilj da studentima-doktorantima pruže mogućnost za izlaganje koncepta svog rada, njegovu evaluaciju u naučnim krugovima sa područja kojim se bave.
 7. Treba omogućiti učesnicima LPI gostovanja u naučnoistraživačkim institutima u zemlji i inostranstvu, kako bi stupili u mrežu naučnika i u integrisane projekte.
 8. Učestvovanje na simpozijumima, konferencijama i kongresima ima za cilj da učesnicima LPI omogući predstavljanje svoga naučnoistraživačkog rada u prisustvu kompetentnih naučnika.

PROGRAM ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI  LPI

 1. Timski projekti u kojima se studenti, asistenti i mladi istraživači mogu kandidovati za nosioce ili za članove tima projekata.
 2. Timske konsultacije su forma interaktivnog rada učesnika u LPI u kojoj je moguće sagledati aspekte interdisciplinarnosti istraživačkog projekta, kao i otvoriti mogućnosti za primjenu konzorcija metoda istraživanja.
 3. Sjednice LPI održavaće se najmanje jednom mjesečno i obezbjeđivaće periodične  preglede aktivnosti, ocjene pojedinih faza realizacije projekata i dogovore o učestvovanju u novim projektima.
 4. Publikovanje rezultata naučno-istraživačkog rada je forma od najvećeg interesa za rad LPI, jer na taj način studenti, asistenti i mladi istraživači dolaze u poziciju da dođu do javne kritičke evaluacije svog rada i da steknu neophodne reference za svoj budući rad.
 5. Sudjelovanje učesnika LPI u naučnoistraživačkim projektima u Republici Srpskoj, regionu i šire.

BUDUĆNOST RADA LPI

Prva naučnoistraživačka LPI osnovana na UBN biće u uključena u mrežu naučnoistraživačkih laboratorija u susjednim državama i u državama Evropske unije, preko direktno uspostavljene saradnje s institutima i univerzitetima na kojima su istraživačke laboratorije formirane i već djeluju.
Na taj način će učesnici LPI doći u kontakt sa istraživačima na istom naučnom području u širem okruženju i do prilike da stvore kriterijume kompetencija i standarda u naučnoistraživačkom radu na temelju kojih trebaju učestvovati u realizaciji stvaranja društva zasnovanog na znanju.
U nekoj daljoj budućnosti LPI će imati za cilj da osposobi i jednu malu laboratoriju koja će se baviti istraživanjima iz domena neuronauke.
LPI  pri UBN će najmanje jednom godišnje organizovati naučno – stručni skup gde će se izlagati rezultati najnovijih istraživanja iz oblasti Psihologije i sličnih i srodnih nauka, sa učesnicima iz užeg i šireg okruženja. 

Uključivanje mladih istraživača u naučne mreže i u integrisane projekte
Putem saradnje sa naučnoistraživačkim laboratorijama, ali i inkubatorima u zemljama okruženja i u zemljama Evropske unije LPI na UBN biće uključena u mreže izvrsnosti koje se formiraju unutar 6. i 7. Okvirnog programa EU učestvujući kao partnerska naučno-istraživačka organizacija u sekcijama određenim za društvene i humanističke nauke.

Saradnja sa LPI na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Nakon obavljenih preliminarnih razgovora sa njenim upravnikom, ističemo planiranu saradnju sa LPI na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koja tamo nosi naziv Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju (LEP).
Profesor dr Predrag Ognjenović, njen osnivač i dugogodišnji upravnik, 70 –ih godina prošlog vijeka okupio je grupu mladih saradnika entuzijasta, tadašnjih studenata osnovnih studija koji će kasnije postati istaknuti profesori i naučni radnici. Tako je formiran prvi istraživački tim kojem će se tokom vremena priključivati brojni novi saradnici.
Takozvana  Laboatorija za eksperimentalnu psihologiju (LEP) na Filozofskom fakultetu u Beogradu je postala zvanična naučna institucija Filozofskog fakulteta koja ima istraživačku i nastavnu funkciju i koja je iznjedrila renomirane profesore, između ostalih Dejana Todorovića, Aleksandra Kostića (jedini psiholog član SANU),  Sunčicu Zdravković, Slobodana  Markovića i druge.
Od 1995. godine Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu jednom godišnje organizuju naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. 
U okviru ovog naučnog skupa redovno je zastupljena i veoma posećena Sekcija za psihologiju umjetnosti, a koja se iznjedrila iz Psihologije percepcije.
Jedan od tih pravaca je ispitivanje dobre forme i zlatnog presjeka. Ovakva eksperimentalna istraživanja imala su za cilj specifikaciju stimulusa koji određuju preferenciju jednostavnih formi, sklopova i konfiguracija. Drugi pravac tiče se ispitivanja krosmodalne korespondencije. Tu spadaju eksperimentalna istraživanja klasičnog geštaltističkog takete – maluma fenomena, gde se takete vezuje za oštrougle, a maluma za oble forme. Takođe su ispitivani uticaji auditivnih i muzičkih stimulusa na doživljaj vizuelnih scena.
Treći pravac tiče se eksperimentalnih ispitivanja privlačnosti ljudskog lica i tela.
Sigurno da navedeni pravci ne pokrivaju sva brojna istraživanja, a njihovo navođenje i pokušaj klasifikacije oduzeli bi dosta prostora i vremena.

Neka istraživanja iz pomenutih kategorija, odnosno slična njima, obavljaće se i u LPI na UBN, makar u početku.
LPI na UBN okupljaće studente svih nivoa studija (osnovnih, master i doktorskih), mlade istraživače, saradnike, nastavnike i sve zainteresovane za eksperimentalna istraživanja. 
 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.