Skip to main content

Resursi

Resursi Laboratorije za psihološka istraživanja

 

 

Pored dovoljnog broja najnovijih kompjutera kojima raspolažemo, dekan Fakulteta za psihologiju i uprava Univerziteta su u fazi nabavke sredstava za sledeće resurse:

  • Softver Open Sesame (profesionalni  besplatni program za eksperimentalnu psihologiju), pri čemu će se održati Edukacija o radu u ovom programu za studente, ali i ostale zainteresovane za rad u LPI. 
  • Softver Super Lab 
  • Softver BioGraph Infinity
  • Coglab
  • Testable
  • E-prime
  • Psychotoolkit
  • Višekanalni poligraf – Pro comp Infinity. 

U  LPI će se prvenstveno obavljati eksperimentalna istraživanja u okviru izrade diplomskih,  master radova, doktorata, ali i seminarskih radova na osnovnim, master i doktorskim studijama, kao i posebna istraživanja za objavljivanje u časopisima, kongresima i drugo.

PROGRAM

Programska osnova rada LPI

U razvijenim zemljama Evropske unije, na institutima i univerzitetima, studenti, asistenti i mladi istraživači predstavljaju jednakopravni subjekt ne samo u obrazovanju nego i u naučnoistraživačkom radu. Evropska unija je u svojim programima (6. okvirnom i 7. okvirnom programu), pored ostalog, postavila i instrumente u vidu mreža odličnosti i integrisane projekte kao akcije i projekte naučnog istraživanja. 

LPI će organizovati svoj rad tako što će težiti na okupljanju, razvijanju ideja i intelektualnih potencijala studenata, ali i usmjeravajnu studenata sva tri ciklusa ka naučno-istraživačkom radu. Akcenat je na interakciji studenata i mladih istraživača i njihovo povezivanje sa privrednim organizacijama i javnim institucijama kako za razvijanje struke i nauke, tako i za njihov kadrovski razvoj. 

U cilju pokretanja i organizovanja naučnoistraživačkog rada studenata svih godina studija i svih nivoa studiranja, asistenata i mladih istraživača na UBN osniva se LPI kao novi instrument naučnoistraživačkog rada. Misija LPI biće da se poveže sa svim organizacijama u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, zemljama u region i zemljama Evropske unije kako bi se ostvarila naučna saradnja na međunarodnom nivou I radilo na zajedničkim projektima. 

Rad u LPI zasnivaće se na principima kreativnosti i prilagođavanja profesije humanističkih nauka potrebama i standardima / tehnologijama društva zasnovanog na znanju. Učesnici LPI biće svi zainteresovani studenti koji imaju ljubav prema nauci i koji žele da doprinesu dobrobiti čovječanstva, kao i studenti svih godina i svih nivoa studija koji imaju motivacije i sklonosti za naučno-istraživačkim radom. U organizaciji LPI uzeće učešće kao student istraživač, diplomirani student, student master studija i student na doktorskim studijama.

Rad LPI organizuje i odgovoran je za njega rukovodilac-mentor. Koordinatori LPI će biti asistenati i/ili istaknutih studenata. Rad se odvija kroz konsultacije, individualne istraživačke projekte (diplomski radovi, master radovi, doktorski radovi), timske istraživačke projekte, projekte u saradnji sa istraživačima iz regiona i zemalja Evropske unije.
 

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.