Skip to main content

Osnivanje i rad

 

Osnivanje i rad Biblioteke Univerziteta „Bijeljina"

Biblioteka je osnovana 2007. godine u sklopu Visoke škole „Koledž zdravstvene njege“.
Određeno vrijeme biblioteka je radila u skromnim uslovima, u prostoriji od 24 m², sve do 2018. godine, kada je preseljena u novu prostoriju prizemlja nastavne zgrade Univerziteta.
Iako skromna sa svega 1336 bibliotečke jedinice, u papirnoj formi, biblioteka u sastavu Univerziteta podstakla je širenje znanja i razvoj nauke. Svojim zbirkama domaće monografske publikacije omogućila je ispunjavanje zadataka, ciljeva i planova nastave i znanstvenog rada na Univerzitetu, a putem bibliotečkih usluga zadovoljavaju informacijske potrebe studenata.

Danas, biblioteka Univerziteta predstavlja pravi primjer jedne visokoškolske biblioteke sa zadatkom da služi kao podrška nastavno-naučnom procesu koji se na Univerzitetu „Bijeljina“ odvija na pet studijskih programa i predstavlja  naučno-istraživačku radnu jedinicu svih članica Univerziteta. Njen zadatak je da zadovoljava potrebe korisnika, prvenstveno studenata, nastavnika, saradnika Univerziteta, ali se njenim publikacijama mogu koristiti i svi drugi korisnici, shodno propisanim odredbama Pravilnika o radu biblioteke Univerziteta „Bijeljina“.

Da bi optimalno zadovoljila potrebe svojih korisnika, biblioteka popunjava fondove sledeći principe dugoročne nabavne politike, monografskim, serijskim, audio-vizuelnim, elektronskim i svim drugim vrstama publikacija, obavlja prijem, inventarisanje, katalogizaciju, klasifikovanje, čuvanje i zaštitu, davanje na korišćenje bibliotečkog materijala, pružanje informacija, formiranje i čuvanje depozitnog fonda publikacija na svim medijima koje objavljuje Univerzitet, kao i sve ostale bibliotečke poslove.

U 2020. godini planirana su sredstva za popunjavanje fondova biblioteke i zaštitu publikacija. Sredstva su potrebna i za uređenje prostorija i čitaonice i neophodnu tehničku i drugu opremu, od čega u velikoj mjeri, zavisi funkcionisanje, odnosno rad biblioteke.

Pored postojeće razmjene knjiga i časopisa planiramo da razmjenu uspostavimo sa većim brojem biblioteka iz okruženja, što će rezultirati i većim brojem publikacija.  Za depozitni fond biblioteke koji  će   činiti    sve   publikacije   koje   bude objavljivao Univerzitet pribavljaće se po jedan primerak svakog naslova, trajno čuvati i taj fond se neće izdavati korisnicima. Pokušaćemo i da popunimo ovaj fond i publikacijama koje su objavljene ranijih godina i istovremeno proširimo i na publikacije naših nastavnika i saradnika koje su objavili drugi izdavači. Sve pribavljane publikacije se inventarisu, signiraju i određuju kompletni bibliografski zapisi za elektronsku bazu biblioteke.

Biblioteka sada zauzima prostor od preko  50m² površine.
Prostor je lijepo uređen, osunčan, te privlači pažnju kako studenata tako i svih posjetilaca Univerziteta.
Za studenate Univerziteta biblioteka organizuje svoj rad u šestodnevnoj radnoj sedmici, odnosno za sve korisnike biblioteka organizuje 45 sati rada sa korisnicima u fondovima, dok čitaonica korisnicima stoji na raspolaganju 70 sati u toku radne sedmice.

Narodna biblioteka Srbije redovno donira određen broj bibliotečkih jedinica biblioteci Univerziteta Bijeljina.

Pored prostorija za smeštaj fonda u slobodnom pristupu, biblioteka raspolaže i čitaonicom. Čitaonica ima 30 mjesta za sjedenje i jedan računar. Kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe studenata obezbjeđen je i kopir aparat koji je na raspolaganju svim korisnicima. Osim što vrstom i obimom bibliotečke građe obezbjeđuje neophodnu podršku nastavnom procesu, Biblioteka Univerziteta pruža podršku naučno-istraživačkom radu iz oblasti iz kojih se izvode studijski programi.

Univerzitetsku bibliotečku građu čine:

  • primjeri obavezne literature;
  • primjeri dodatne literature i
  • referentna zbirka - rječnici, priručnici, enciklopedije i slično.

Zbirke bibliotečkih jedinica obavezne i dodatne literature čine referentna domaća i strana, stručna i naučna literatura u štampanom i/ili elektronskom obliku koja sadržajem podržava nastavni plan i program studija i realizaciju studijskog programa uz adekvatnu zastupljenost literature iz uskostručnih predmeta na studijskom programu.

 

Slika

Šema 1. Biblioteka Univerziteta „Bijeljina“.

Djelatnost Biblioteke Univerziteta „Bijeljina“ regulisana je:

  1. Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske;
  2. Zakonom o bibliotečko-informacionoj djelatnosti;
  3. Pravilnikom o standardima i normativima u bibliotečko-informacionoj djelatnosti;
  4. Pravilnikom o postupku inventarisanja, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora i vođenju evidencije o bibliotečko-informacionoj građi i izvorima i
  5. Pravilnikom o radu Biblioteke Univerziteta „Bijeljina“.

 

Slika

Šema 2. Najvažniji elementi standarda.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.