Skip to main content

Upravni odbor Univerziteta

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Upravni odbor Univerziteta  je organ upravljanja, te je pored osnivača, odnosno skupštine osnivača, odgovaran za poslovanje Univerziteta. Pored zakonskih utvrđenih obaveza, Upravni odbor obavlja i druge  poslove kao što su:

 • davanje mišljenja o Statutu visokoškolske ustanove,
 • donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za javne visokoškolske ustanove uz prethodnu saglasnost Ministarstva, a na prijedlog rektora,
 • utvrđivanje planova finansiranja i razvoja,
 • donosi godišnji program rada visokoškolske ustanove, na prijedlog senata visokoškolske ustanove,
 • donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg izvještaja o finansijskom poslovanju visokoškolske ustanove,
 • razmatranje finansijskog plana i izvještaja o finansijskom poslovanju članice Univerziteta,
 • predlaganje Ministarstvu visinu školarine za redovne studente prvog i drugog ciklusa studija koji obnavljaju godinu u kojoj su bili finansirani iz budžeta Republike,
 • utvrđivanje visine školarine i upisnine za studente,
 • usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada rektora ili direktora u domenu finansijskog poslovanja,
 • predlaganje Senatu razrješenje rektora Univerziteta, odnosno direktora visoke škole,
 • odlučivanje o korišćenju sredstava preko iznosa utvrđenog statutom visokoškolske ustanove,
 • odlučivanje u drugom stepenu o prigovoru zaposlenih na odluke rektora, odnosno direktora visoke škole iz radnog odnosa,
 • donošenje odluke o formiranju i ukidanju članica Univerziteta na prijedlog Senata,
 • davanje saglasnosti na Statut članica Univerziteta u skladu sa svojim nadležnostima,
 • donošenje opštih akata iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i iz oblasti rada i radnih odnosa u skladu sa zakonom i Statutom visokoškolske ustanove i
 • obavljanje drugih poslova propisanih zakonom, Statutom i opštim aktima visokoškolske ustanove.

Upravni odbor Univerziteta čine predstavnici akademskog i administrativnog osoblja, studenata, privrede i osnivača u sledećem sazivu:

 • Doc. dr Rosa Šapić - predstavnik iz reda akademskog osoblja,
 • Doc. dr Jovan Stanković - predstavnik iz reda akademskog osoblja,
 • Prof. dr Dijana Božić - predstavnik iz reda osnivača,
 • Ilija Tomić - član na prijedlog osnivača,
 • Borislava Maletić - predstavnik iz reda privrede,
 • Emina Gruhonjić - predstavnik administrativnog osoblja,
 • Jovana Krstić - predstavnik iz reda studenata.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.