Skip to main content

SISTEM OBEZBJEĐENJA KVALITETA

Оbezbjeđenje kvaliteta je aspekt upravljanja procesima koji podrazumijevaju planiranje, izvođenje, nadzor i unapređenje rada subjekta, s ciljem postizanja povjerenja zainteresovanih strana da će očekivani nivo kvaliteta biti ostvaren.

Obezbjeđenje kvaliteta koje izvodi Univerzitet „BIJELJINA“ Bijeljina (u daljem tekstu: Univerzitet) i fakulteti u sastavu Univerziteta dio je entitetskog/nacionalnog sistema obezbjeđenja kvaliteta i preduslov za uporedivost diploma i kvalifikacija u okviru jedinstvenog Evropskog prostora visokog obrazovanja. Univerzitet sprovodi aktivnosti obezbjeđenja kvaliteta u skladu sa principima kvaliteta u Evropskom području visokog obrazovanja (European Higher Education Area: EHEA), Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta (European standards and guidelines for quality assurance: ESG) i zakonodavnim aktima i propisima na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Strategijski cilj  uspostavljanja institucionalnog sistema obezbjeđenja kvaliteta je utvrđivanje standarda kvaliteta rada i regulisanje mehanizama i postupaka za upravljanje, praćenje, vrednovanje, unapređivanje i razvoj kvaliteta, kao i razvijanje politike i organizacione kulture kvaliteta u obavljanju svih djelatnosti Univerziteta.

Sistem obezbjeđenja kvaliteta obuhvata unutrašnje i vanjsko obezbjeđenje kvaliteta, a sprovodi se kroz: samovrednovanje i vanjsko vrednovanje.

Vanjsko obezbjeđenje kvaliteta obuhvata vrednovanje i ocjenu kvaliteta, koje se zasniva na objektivnim i jasnim standardima koji su usklađeni sa evropskim i međunarodnim standardima obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, Zakonom o Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske i propisima u oblasti visokog obrazovanja. Postupci vanjskog vrednovanja su: početna akreditacija i akreditacija.

Univerzitet ima uspostavljen sistem unutrašnjeg obezbjeđenja kvaliteta. Sistem unutrašnjeg obezbjeđenja kvaliteta se uređuje opštim aktima Univerziteta. Senat Univerziteta utvrđuje detaljne smjernice, kriterijume, standarde i postupke za unutrašnje obezbjeđenje kvaliteta.

Rektor upravlja sistemom obezbjeđenja kvaliteta. Odbor za obezbjeđenje kvaliteta je stručno i savjetodavno tijelo senata i rektora iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta.

Univerzitet ima uspostavljenu kancelariju za obezbjeđenje i unapređivanje kvaliteta, koja osigurava administrativnu i tehničku podršku odboru za obezbjeđenje kvaliteta.

Ostali subjekti sistema obezbjeđenja kvaliteta na Univerzitetu su: univerzitetski koordinator za obezbjeđenje kvaliteta i koordinatori za obezbjeđenje kvaliteta članica.

Univerzitet sprovodi proces samovrednovanja periodično, najmanje jedanput u dvije godine, s ciljem utvrđivanja nivoa kvaliteta i efektivnosti uspostavljenog unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, uz konsultacije sa zainteresovanim stranama. Samovrednovanje je proces kojim se na sistematičan i dokumentovan način provjerava efektivnost i efikasnost unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.

Senat usvaja izvještaj o samovrednovanju Univerziteta, a naučno- nastavna vijeća razmatra i usvaja izvještaje o samovrednovanju studijskih programa.

Univerzitet obezbjeđuje učešće studenata u postupcima obezbjeđenja kvaliteta, kao i konsultacije sa poslodavcima, predstavnicima radnika i drugim partnerima. Učešće studenata je dio redovnog nadzora, a uključuje ocjenjivanje nastave, studijskih programa i akademskog osoblja i njihovih sposobnosti od strane studenata, kao i konsultacije sa studentskim organizacijama i predstavnicima studenata u akademskim tijelima. Konsultacije sa partnerima su dio periodičnog pregleda studijskih programa i dodjeljivanja diploma, a uključuju sve partnere: bivše studente, poslodavce, sindikate, organe vlasti, lokalne predstavnike i dr.

Sve informacije prikupljene nadzorom i periodičnim pregledima studijskih programa i dodjeljenih diploma su javne, a na osnovu tih informacija Univerzitet preduzima konkretne mjere za poboljšavanje kvaliteta i sprovodi strategiju za kontinuirano poboljšavanje kvaliteta.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.