Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020


CIP

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: CIP) osnovan je na osnovu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 59/07) kao samostalna upravna organizacija.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na 33. sjednici, održanoj 10. 01. 2008. godine, donio Odluku o početku rada i utvrđivanju sjedišta CIP-a (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/08). Ovom Odlukom je utvrđeno da CIP počinje s radom 01. 03. 2008. godine sa sjedištem u Mostaru.
Rad CIP je nezavisan i javan. Nezavisnost rada CIP-a u dijelu nadležnosti koje se odnosi na informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja postiže se u skladu sa zakonskim, transparentnim i javnim procedurama. Javnost rada obezbjeđuje se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, te podnošenjem izvještaja o radu Upravnom odboru CIP-a, Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dostavljanjem obavještenja putem sredstava javnog informisanja, kao i objavljivanjem informacija na web stranici CIP-a.

Pri izvršenju poslova iz svoje nadležnosti CIP poštuje principe:

 • zakonitosti;
 • transparentnosti;
 • javnosti;
 • odgovornosti;
 • efikasnosti i djelotvornosti;
 • profesionalne nepristrasnosti.

U svojim aktivnostima CIP ostvaruje saradnju s relevantnim domaćim institucijama: Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, Odjeljenjem za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta, Komisijom za informisanje i priznavanje Republike Srpske, kao i visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP je nadležan za:

 • informisanje i priznavanje u oblasti visokog obrazovanja;
 • koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i
 • programa u oblasti visokog obrazovanja;
 • predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u oblasti visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;
 • putem međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC), pružanje informacija visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima kao osnov za priznavanje stepena i diploma za daljnje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;
 • daje obavještenje i mišljenje o stranim stepenima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;
 • daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom;
 • u skladu sa Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van Bosne i Hercegovine s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proizilaze iz stečene kvalifikacije.

 

Image
http://cip.gov.ba

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.