Skip to main content

Upis studenata I rok

Prepis

 

OSNOVNE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta „BIJELJINA“ Bijeljina, o sprovođenju upisnih aktivnosti (prvi upisni rok) za upis u prvu godinu u akademskoj 2024/25. godini, broj: 02-153/24 od 19. 4. 2024. godine, r a s p i s u j e  s e:

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA, U PRVOM UPISNOM ROKU, U PRVU GODINU STUDIJA,
U AKADEMSKOJ 2024/25. GODINI

 • Javni konkurs za upis studenata, u prvom upisnom roku, u prvu godinu studija u akademskoj 2024/25. godini (Preuzmi)
 • INFORMATOR za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2024/25. godini (Preuzmi)
 • Javni konkurs za upis studenata, u prvom upisnom roku, u prvu godinu studija u akademskoj 2024/25. godini (Novine - oglas)
 • Javni konkurs za upis studenata, u prvom upisnom roku, u prvu godinu studija u akademskoj 2024/25. godini (Verzija na Engleskom jeziku)
 • INFORMATOR za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2024/25. godini (Verzija na Engleskom jeziku)
 • Pravila studiranja (Preuzmi)
 • AKREDITACIJA (Preuzmi)

Univerzitet „BIJELJINA“ Bijeljina raspisuje konkurs za upis u prvu godinu akademskih studija, na sledeće studijske programe:

 1. FARMACEUTSKI FAKULTET
  • I 1. Integrisane akademske studije farmacije, broj studenata: 80.
 2. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
  • II 1. Sestrinstvo, broj studenata: 25.
 3. POLJOPRIVREDNI FAKULTET
  • III 1. Poljoprivredna proizvodnja - opšti smjer, broj studenata: 25, i
  • III 2. Agroekonomija, broj studenata: 25.
 4. FAKULTET ZA PSIHOLOGIJU
  • IV 1. Osnovne akademske studije psihologije, broj studenata: 25.

Studijskim programima Univerziteta imaju pristup sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu i Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i lica koja su srednju školu završila u inostranstvu. Strani državljani upisuju se na studije pod jednakim uslovima kao i državljani Republike Srpske/BiH.
Dokazi o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva i diplome stečene u inostranstvu podliježu obaveznoj nostrifikaciji koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Nostrifikacijom se strana školska isprava izjednačava sa odgovarajućom školskom ispravom stečenom u Republici Srpskoj, u pogledu prava na nastavljanje obrazovanja. Lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju, odnosno priznavanje ekvivalencije strane školske isprave, može da se „uslovno“ upiše ukoliko postupak nije okončan do isteka roka za upis. Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici Srbiji, shodno Sporazumu o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05).

Zahtjeva za priznavanje strane srednjoškolske isprave (Preuzmi - Word)

Priznanje strane diplome (Portal javne uprave Republike Srpske - Link)

I PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Vršiće se u periodu od 24. 6. 2024 - 5. 7. 2024. godine, na šalteru „Studentske službe“, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova, na adresi Pavlovića put 024, Dijelovi.

Prijava na konkurs za upis u prvu godinu u akademskoj 2024/25. godini (Preuzmi)

Potrebna dokumentacija za upis (Preuzmi)

Kandidat prilikom prijave na Konkurs podnosi dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, i to:

 1. ovjerena kopija lične karte (ovjerena kopija pasoša za strane državljane),
 2. izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
 3. uvjerenje o državljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice zaključilo brak),
 5. svjedočanstva iz srednje škole za sve razrede,
 6. diploma srednje škole,
 7. ljekarsko uvjerenje (obavezan pregled od strane psihologa), i
 8. dvije fotografije (format fotografije za indeks).

II PRIJEMNI ISPIT

Polaže se 8. 7. 2024. godine sa početkom u 10.00 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu, polaže prijemni ispit iz predmeta:

 1. FARMACEUTSKI FAKULTET
  1. I 1. Integrisane akademske studije farmacije - prijemni ispit se obavlja u formi testa iz biologije (30 bodova) i testa iz hemije (30 bodova).
  2. BAZA PITANJA ZA PRIJEMNI
 2. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
  1. II 1. Sestrinstvo - prijemni ispit se obavlja u formi testa iz biologije (60 bodova).
  2. BAZA PITANJA ZA PRIJEMNI
 3. FAKULTET ZA PSIHOLOGIJU
  1. III 1. Osnovne akademske studije psihologije - prijemni ispit se obavlja u formi testa iz psihologije (30 bodova) i testa iz opšte informisanosti (30 bodova).
  2. BAZA PITANJA ZA PRIJEMNI
 4. POLJOPRIVREDNI FAKULTET
  1. IV 1. Poljoprivredna proizvodnja - prijemni ispit se obavlja u formi testa iz biologije (60 bodova), i
  2. BAZA PITANJA ZA PRIJEMNI
  3. IV 2. Agroekonomija - prijemni ispit se obavlja u formi testa iz sociologije (60 bodova).
  4. BAZA PITANJA ZA PRIJEMNI

Kandidat je obavezan da na polaganje prijemnog ispita ponese sa sobom ličnu kartu ili pasoš.
Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.
Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno 100 bodova. Rangiranja i izbor kandidata vrši se na osnovu postignutog uspjeha u prethodnom obrazovanju, najviše 40 bodova (pod opštim uspjehom u srednjoj školi podrazumijeva se zbir prosječnih ocjena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva) i obaveznog prijemnog ispita, na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Upis bez prijemnog ispita

Kandidatu koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mjesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta. Prilikom predaje dokumenata na Konkurs, Komisija za upis će razmotriti osvojene nagrade i odlučiti o njihovom priznavanju.
Studentima koji su položili prijemni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a koji po prirodi odgovara prijemnom ispitu na članicama Univerziteta, isti će biti priznat, ali na način da budu rangirani posle poslednjeg rangiranog kandidata koji je položio prijemni ispit (ukoliko kandidat ne želi pristupiti ponovnom polaganju). Upis studenata kojima je priznat prijemni sa druge visokoškolske ustanove vršiće se dan nakon redovnog termina, u zavisnosti od broja preostalih mjesta.

III OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNE RANG LISTE

Obaviće se dana 8. 7. 2024. godine (u toku dana na veb-stranici Univerziteta https://www.ubn.rs.ba), kao i na oglasnoj tabli Univerziteta.

IV ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA ŽALBI

Kandidati za upis mogu podnijeti prigovor na regularnost prijemnog ispita ili postupak rangiranja, u roku od 48 časova od objavljivanja preliminarne rang- liste.  Prigovor se podnosi dekanu Fakulteta u pisanoj formi u periodu od 8. 7. 2024 - 10. 7. 2024. godine (dekan rješava prigovor kandidata u roku od 48 časova, pri čemu je donesena odluka konačna).

Prigovor na regularnost prijemnog ispita ili postupak rangiranja (Preuzmi)

V KONAČNA RANG - LISTA

Kandidata objaviće se dana 10. 7. 2024. godine, na oglasnoj tabli Univerziteta i veb-stranici Univerziteta https://www.ubn.rs.ba

Pravo upisa na prvu godinu prvog ciklusa i integrisanih studija stiče kandidat koji je na konačnoj rang- listi rangiran u okviru broja utvrđenog za upis.

VI UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Vršiće se u periodu od 10. 7. 2024 - 20. 7. 2024. godine, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Status studenta stiče se upisom na odgovarajući studijski program. Student koji je upisan na visokoškolsku ustanovu zaključuje ugovor sa visokoškolskom ustanovom i izdaje mu se studentska knjižica - indeks.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi pravo upisa, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang- listi. Izuzetno, u slučaju da kandidat koji ostvari pravo na upis ne izvrši upis iz opravdanih razloga u predviđenom roku, može podnijeti zahtjev dekanu za naknadni upis.

Upisni list (Preuzmi)

Semestralni list (Preuzmi)

VII UPIS OSOBA SA INVALIDITETOM

Lica sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit i imaju ista prava kao i ostala lica, uz poštovanje, uvažavanje i način prilagođen njihovim potrebama koji predlože u pisanom obliku prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program, u skladu sa objektivnim mogućnostima Univerziteta.

Pravilnik o studiranju studenata sa invaliditetom (Preuzmi)

Sve potrebne informacije povodom podnošenja prijava, prijemnog ispita i upisa studenata kandidati mogu dobiti u prostorijama Studentske službe, na adresi Pavlovića put 024, Dijelovi, odnosno na telefone:

 • +387 55/350-150;
 • +387 55/351-101;
 • +387 55/ 351-222,

E-mail adrese:

 • upis@ubn.rs.ba
 • univerzitet.bijeljina2012@gmail.com
 • gordana.studentska@ubn.rs.ba
 • poljoprivreda.dragan@gmail.com

Kao i na internet adresi https://www.ubn.rs.ba

NAPOMENA:

Termin upisa studenata, u drugom upisnom roku, u prvu godinu studija u akademskoj 2024/25. godini, biće naknadno objavljen, u zavisnosti od broja preostalih mjesta. Visina školarine za studente koji samofinansiraju troškove studija utvrđuje se odlukom Upravnog odbora, uključujući i naknadu za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita, a uplata će se vršiti prema instrukciju koje će kandidati dobiti.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.