Skip to main content

Završni rad

Šifra

ZR-OASP

Naziv predmeta

Završni rad

Nastavnik

Po slobodnom izboru studenta

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Svi položeni ispiti sa studijskog programa: Osnovne akademske studije psihologije

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

U okviru matičnosti obaveznih i izbornih predmeta koji se izvode na studijskom programu.

Uža naučna oblast

 

Opis predmeta

Cilj

-Izrada završnog  rada (eksperimentalnog ili bibliografskog/teorijskog) na zadatu/izabranu temu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

-       Osposobljavanje studenta da uz pomoć mentora obradi izabranu temu (uz eksperimentalni rad ili bibliografski/literaturno) i javno prezentuje rezultate rada.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Završni rad sadrži:

-          Uvod

-          Teorijski dio

-          Istraživački dio

-      Metodologija istraživanja (predmet istraživanja, cilj istraživanja, hipoteze istraživanja, uzorak, varijable, metode i tehnike istraživanja, instrumente istraživanja i statističke postupke u obradi podataka) 

-          Analiza rezultata

-          Diskusija

-          Zaključak

-          Literatura

-          Prilozi

Sadržaj predmeta-praktična nastava

U dogovoru sa mentorom u zavisnosti od odabrane teme.

Metode izvođenja nastave

-          Konsultacije

-          Rad pod mentorstvom

-        Istraživački rad

Literatura-obavezna

U dogovoru sa mentorom

Literatura-preporučena

U dogovoru sa mentorom

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

/

/

75

105

180

Vrednovanje rada studenta

Izrada i odbrana završnog rada se vrednuje sa najviše 100 bodova, od čega se  50% bodova od ukupnog broja odnosi na izradu završnog rada a 50% na odbranu  istog. Konačna ocjena završnog rada predstavlja zbir bodova ostvarenih na izradi i odbrani završnog rada.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.