Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020

 

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske

 

JU Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske je javna ustanova koja ima svojstvo pravnog lica, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, standardima i uputstvima za osiguranje kvaliteta.

Agencija je samostalna, nezavisna i neprofitabilna organizacija, koja je osnovana odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-273/11 od 24.02.2011. godine.

Osnovna djelatnost Agencije jeste akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa koji se izvode na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, u skladu sa važećim standardima i kriterijumima.

Izjava o misiji i vrijednostima JU Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (Agencija)

Agencija je ustanova koja njeguje kulturu kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske. Za nas je kvalitet proces fokusiran na dijalog i razvoj.

Agencija je odana principima Evropskog prostora visokog obrazovanja i aktivno učestvuje u evropskim i svjetskim mrežama za obezbjeđenje kvaliteta.

Agencija kontinuirano prati i analizira trendove i naučna istraživanja u visokom obrazovanju, primjenjujući ih u sopstvenim procesima i kreirajući holistički pristup unapređenju kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa kao jedinstvene cjeline.

Agencija je posvećena partnerskom odnosu sa visokoškolskim ustanovama, kroz stručnu podršku unapređenju kvaliteta u nauci i obrazovanju i kroz zajedničke projekte.

Agencija je posvećena partnerskom odnosu sa studentima, stimulišući ih da se aktivno uključe u kreiranje procesa učenja, podučavanja i provjere znanja usmjerenih na studenta.

Agencija afirmiše ponašanje bazirano na profesionalizmu i poštovanju, kako kod svojih zaposlenika, tako i kod drugih učesnika u procesima obezbjeđenja kvaliteta.  Odbacujemo svaki vid diskriminacije i netolerancije.

Agencija svoje djelovanje zasniva na pouzdanosti i otvorenosti i čini dostupnim  sve informacije iz djelokruga svoga rada koje su od važnosti za sistem visokog obrazovanja.

Agencija, u postupku akreditacije, primjenjuje metode provjere zasnovane na savremenim metodologijama obezbjeđenja kvaliteta. Posebnu pažnju posvećujemo nezavisnosti procesa akreditacije i objektivnosti odluke o ishodu akreditacije.

 

Image
heaars.com

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.