Centri

 

Radi obavljanja djelatnosti i stručnih poslova iz svoje nadležnosti koji iziskuju veći stepen samostalnosti, Univerzitet u svojem sastavu organizuje i:

  • Centar za međunarodnu saradnju
  • Centar za kontinuiranu edukaciju,
  • Centar za razvoj karijere,
  • Centar za praćenje karijere za saradnju sa privredom i transfer znanja,
  • Centar za izdavačku djelatnost,
  • druge centre.

Neki od navedenih centara su se već afirmisali kroz svoj rad i realizovali su veliki broj aktivnosti, kao Centar za kontinuiranu edukaciju, Centar za izdavačku djelatnost i djelimično Centar za međunarodnu saradnju, dok drugi centri tek treba da pronađu svoju pravu afirmaciju.

Nadležnost za osnivanje, organizovanje i ukidanju univerzitetskog centra ima Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija univerzitetskog centra, način rada i rukovođenje, kao i način obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova, uređuju se pravilnikom koji donosi Senat.

Djelatnost centara se realizuje u skladu sa programom rada centra, a usluge koje određeni centar pruža drugim korisnicima utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa korisnikom usluga. Ugovore vezane za djelatnost centra zaključuje direktor, odnosno rektor Univerziteta.

U zavisnosti od iznosa finansijskih sredstava kojima se raspolaže, na osnovu punomoći rektora ili direktora Univerziteta određene poslove vezane za djelatnost centra može da zaključi rukovodilac centra.