Fakulteti

STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA NA UNIVERZITETU

Naučne oblasti

Naučna polja

Studijski program

Medicinske i zdravstvene nauke

Osnovna medicina

Integrisane akademske studije farmacije

Zdravstvene nauke

Sestrinstvo

Poljoprivredne nauke

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja

Ostale poljoprivredne nauke

 

Agroekonomija

 

Društvene nauke

Psihologija

Osnovne akademske studije psihologije

MODELI STUDIJSKIH PROGRAMA

C I K L U S

I – osnovne

II – master

III - doktorske

Fakultet zdravstvenih studija

3 godine

Farmaceustski fakultet

5 godina – integrisane studije

Fakultet psihologije

4 godine

Poljoprivredni fakultet

opšti smjer

4 godine

agroekonomija

4 godine