Skip to main content

Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo i pravni aspekti zdravstvene njege

Šifra

550302

Naziv predmeta

Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo i Pravni aspekti zdravstvene njege

Nastavnik

Prof. dr Boro Krstić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Pravo

Uža naučna oblast

Građansko pravo

Opis predmeta

Cilj

 Osnovni cilj predmeta Zdravstveno zakonodavstvo je izučavanje osnovnih elemenata zdravstvenog zakonodavstva u Republici Srpskoj i Evropskoj uniji koji su neophodni za uspješno praćenje drugih predmeta kao i za razvijanje određene kreativnosti za diplomirane studente.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Prepoznati i povezati pojmove i osnovne sadržaje u zdravstvenom i socijalnom pravu. Razumijeti osnove zdravstvenog i socijalnog prava- shvatiti strukturu i obim rada u zdravstvenim ustanovama. Razumijeti i objasniti položaj zdravstvenog radnika , njegovo usavršavanje , kao i odgovornost u radu. Prepoznati i primjenjivati osnovna prava pacijenata.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

1. Pojam prava i zdravstvenog zakonodavstva;

2. Organizacija u zdravstvu;

3. Prava pacijenata,

4. Odgovornost zdravstvenih radnika;

5. Materijalna odgovornost;

6. Prekršajna i krivična odgovornost zdravstvenih radnika;

7. Zdravstveno osiguranje;

8. Pojam, značaj, i izvori socijalnog zakonodavstva;

9. Korisnici socijalne zaštite;

10. Prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite;

11. Ustanove socijalne zaštite;

12. Samostalno obavljanje poslova socijalne zaštite kao profesionalne djelatnosti;

13. Finansiranje i nadzor socijalne zaštite;

14. Penzijsko i invalidsko osiguranje i

15. Dječija zaštita.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, analiza primjera iz prakse, test, kolokvij, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Stanković N.,Hadžić Dž., Fazlović A., Osnove zdravstvenog prava, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla 2019.

2. Radišić J., Medicinsko pravo,  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Izdavačko

preduzeće „Nomos“ Beograd, 2008.

3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske

4. Zakon o zdravstvenom osiguranju

5. Zakon o zdravstvenim komorama Republike Srpske

6. Krivični zakonik Republike Srpske

7. Zakon o socijalnoj zaštiti

8. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju

Literatura-preporučena

1. Radišić J., Medicinsko pravo,  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Izdavačko

    preduzeće „Nomos“ Beograd, 2008.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

45

/

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

/

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.