Skip to main content

Zdravstvena njega u ginekologiji i akušerstvu

Šifra

320201

Naziv predmeta

Zdravstvena njega u ginekologiji i akušerstvu

Nastavnik

Prof. dr Nenad Šulović

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Ginekologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje, sticanje i primjena osnovnih znanja i vještina iz oblasti ginekologije i akušerstva prilagođena studentima zdravstvene njege u svim nivoima zdravstvene zaštite žena.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Postavljanje sestrinske dijagnoze u ginekologiji i akušerstvu. Mogućnost adekvatne primjene stečenog znanja i vještina u oblastima zdravstvene njege žena kao i osjećanja za odgovornost i očuvanje reproduktivnog zdravlja. Organizator zdravstvene njege pruža zdravstvenu njegu trudnicama, porodiljama; Primjenjuje mjere sterilizacije, antisepse; Samostalno aplikuje parenteralnu terapiju, primjenjuje sestrinsku intervenciju kod transfuzije krvi, plazme. Njega urinarnog katetera. Obavlja poslove organizovanja i rukovođenja radnim cjelinama.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Anatomija spoljašnjih i unutrašnjih organa male karlice; Hormoni i njihova uloga u ginekološkoj praksi; Menstrualni ciklus i poremećaji menstrualnog ciklusa; Bračna neplodnost; Urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu; Šok u akušerstvu; Tumori ženskih genitalnih organa; Zapaljenska oboljenja ženskih genitalnih organa; Zapaljenska oboljenja ženskih genitalnih organa; Dojka; Fiziologija trudnoće; Normalan porođaj; Fiziološki i patološki puerperijum; Urgentna stanja u trudnoći – krvarenja u ranoj trudnoći; Urgentna stanja u trudnoći – krvarenja u drugoj polovini trudnoće; Hipertenzivni sindrom u trudnoći; Dijabetes u trudnoći; Infekcije urinarnog trakta u trudnoći.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Specifičnost rada u ginekologiji; Ponašanje i stav studenata prema bolesnici; Tehnička pitanja; Anamneza i opšti pregled; Priprema bolesnice za ginekološki pregled spoljašnjih organa; Pregled pod spekulumom i ekarterima; Uzimanje vaginalnog brisa na stepen čistoće, citohormonalni i Papanikolau pregled; zbrinjavanje povreda na vulvi i vagini; Izvođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura u ginekologiji; Uloga medicinske sestre.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, interaktivna nastava, izrada i odbrana seminarskog rada, konsultacije, praktičan rad.

Literatura-obavezna

1. Plećaš D, Stanimirović B, Stanković A, Vasiljević M, Ginekologija I akušerstvo za student medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za ginekologiju I akušerstvo. Cibid 2006.

2. Mladenović D, Ginekologija I akušerstvo, ZUNS: Beograd, 2003.

Literatura-preporučena

1. Novaković B, Grujić V, Higijena i zdravstveno vaspitanje, Edicija udžbenici, Medicinski fakultet u Novom Sadu, 2004.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.