Skip to main content

Završni rad

Šifra

ZR - PP

Naziv predmeta

Završni rad

Nastavnik

Mentor

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Svi položeni ispiti sa studijskog programa

Matičnost predmeta

Naučna oblast

U zavisnosti od matičnosti predmeta

Uža naučna oblast

 

Opis predmeta

Cilj

Izrada i odbrana diplomskog rada (eksperimentalnog ili bibliografskog/teorijskog)

Ishod učenja na nivou predmeta

Osposobljavanje studenta da uz pomoć mentora obradi izabranu temu (uz eksperimentalni rad ili bibliografski/literaturno) i javno prezentuju rezultate rada.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Student izborom teme za izradu diplomskog rada ujedno bira i mentora koji je nastavnik na predmetu na kome student radi diplomski rad. Komisiju za odbranu diplomskog rada od tri člana, koju čine mentor i još dva nastavnika imenuje šef predmeta na kome student radi diplomski rad. Obim angažovanja studenta u izradi diplomskog rada ekvivalentan je broju od 120 časova nastave. Nakon izrade diplomskog rada student prijavljuje odbranu prema utvrđenoj proceduri  i može pristupiti odbrani u predviđenom roku shodno važećem pravilniku.

Student je u obavezi da izradu i idbranu završnog rada realizuje prema Pravilniku o završnom radu i završnom ispitu Univerziteta Bijeljina.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

U dogovoru sa mentorom, u zavisnosti od odabrane teme .

Metode izvođenja nastave

  • Konsultacije
  • Rad pod mentorstvom

Literatura-obavezna

  • U dogovoru sa mentorom

Literatura-preporučena

  • U dogovoru sa mentorom

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Svega časova

Teorija

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

 

 

45

75

120

Vrednovanje rada studenta

Izrada završnog rada

Odbrana završnog ispita

Ukupno

50

50

100

Student usmeno izlaže rezultate pred imenovanom komisijom na javnoj odbrani diplomskog rada.

Odbranjen diplomski rad se ocjenjuje od 6 do 10 i ta ocjena ulazi u prosečnu ocenu studenta.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.