Skip to main content

Vojna psihologija

Šifra

500404

Naziv predmeta

Vojna psihologija

Nastavnik

Doc. dr Lidija Vasiljević

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Socijalna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznati studente sa:

  • stručno-tehničkim pojmovima psihologije u vojsci (motivacija za borbu, PTSP, borbena obuka, ratni zločin, ...)
  • sadržajima, zadacima i profesionalnim kompetencijama
  • metodama i tehnikama rada psihologa u vojsci

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • usvoje osnovne pojmove, zadatke i pristupe u vojnoj psihologiji
  • razumiju mentalno-higijenski pristup psiholoških intervencija u mirnodopskim uslovima
  • poznaju zadatke i ciljeve brigadnog psihologa u ratu
  • pokažu spremnost za prihvatanje radnih zadataka psihologa u trupnoj jedinici – vojnoj ustanovi

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Metodološko-stručna uputstva za rad psihologa u Vojsci; Model i strategije  razvoja psihološke službe u Vojsci Srbije; Psiho-socijalne karakteristike regrutne populacije; Žene u vojsci; Očuvanje mentalnog zdravlja vojnika u miru i preventivni mentalno-higijenski rad trupnog psihologa; Psihološki aspekti vojske kao radne sredine: disciplina, zrelost ponašanja vojnika u jedinici, neprilagođeno ponašanje vojnika i mirnodopski zadaci uz upotrebu bojeve municije (gađanja, straže...); Selekcija ljudstva; Mentalno-higijenska strana rada komandira u trupi, razvoj efikasnih vojnih kolektiva za mir i rat, psihološki aspekti vanrednih događaja (samoubistava, samoranjavanja...); Sadržaji mirnodopske borbene obuke koji u ratu potpomažu odupiranju mentalnim poremećajima, borbena motivacija boraca kao pojedinca, program SERE kurseva vojske SAD (preživljavanje, izbjegavanje, otpor i bjekstvo); Kolektivna i pojedinačna priprema za rat i prvu borbu; Mentalna priprema za specijalne zadatke; Prevencija i zbrinjavanje borbom iscrpljenih  u ratu, borbeni stres i posttraumatski stresni poremećaj i mjesto i uloga brigadnog psihologa u ratu;  Psihologija ratnog zločinstva; Psihološka iskušenja ratnog zarobljeništva; Normalne promjene ponašanja ratnika i život u miru poslije rata. 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja i razgovor studenata sa jednim trupnim psihologom koga dovodi nastavnik. 

Literatura-obavezna

1. Kostić, P. (2000), Psihologija borbenih jedinica, NIC "Vojska", Beograd.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

20+20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.