Skip to main content

Voćarstvo i vinogradarstvo

Šifra

 410201

Naziv predmeta

Voćarstvo i vinogradarstvo

Nastavnik

Prof.dr Dragan Nikolić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Hortikultura

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa biološkim i proizvodnim osobinama voćaka i vinove loze; sa intenzivnim sistemima gajenja voćaka i vinove loze (sorte, podloge, uzgojni oblici i razmaci sadnje); sa projektovanjem i podizanjem  proizvodnih zasada i tehnologijom proizvodnje voća i grožđa.

Ishod učenja na nivou predmeta

Po završetku nastave student treba da pokaže poznavanje: morfologije voćaka i vinove loze i zahtjeva ovih proizvodnih organizama prema klimatskim i edafskim osobinama poljoprivrednog staništa; zatim poznavanje intenzivnih sistema njihovog gajenja i elemenata ovih sistema; projektovanje i podizanje zasada ovih kultura; tehnologiju proizvodnje voća i grožđa.

Ujedno, student treba da bude osposobljen za razvijanje kritičkog mišljenja o materiji predmeta, za prezentaciju stečenih znanja u okviru predmeta, za evaluaciju ishoda učenja i nastavnog procesa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u Voćarstvo i vinogradarstvo i definicije osnovnih pojmova; morfologija voćaka i vinove loze; ekologija voćaka i vinove loze; periodi i faze u godišnjem godišnjeg ciklusa rasta i razvića voćaka i vinove loze (fenologija); projektovanje i podizanje voćnjaka i vinograda; tehnologija proizvodnje voća i grožđa (period eksploatacije).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sorte voćaka i vinove loze; podloge voćaka i vinove loze; uzgojni oblici voćaka i vinove loze.

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja, terenske vježbe i metode interaktivne nastave.

Literatura-obavezna

  1. Šoškić M. (2008): Savremeno voćarstvo, Partenon, Beograd
  2. Žunić D. (2004): Rezidba vinove loze, Poljoprivredni list, Beograd
  3. Grupa autora (2011): Integralan proizvodnja voća smernice i procedure, opšte postavke, Naučno voćarsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  4. Nakalamić, A., Marković, N. (2007): Opšte vinogradarstvo, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Literatura-preporučena

  1. Mratinić E. (2013): Jabuka, Partenon, Beograd
  2. Mratinić E. (2013): Šljiva, Partenon, Beograd
  3. Mratinić E. (2013): Kajsija, Partenon, Beograd
  4. Mratinić E. (2013): Višnja, Partenon, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

 

10

10

30

/

/

50

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.