Skip to main content

Uvod u razvojnu psihologiju

Šifra

500301

Naziv predmeta

Uvod u razvojnu psihologiju

Nastavnik

Doc.dr Mirjana Nikolić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Razvojna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • osnovnim pojmovima i teorijama u razvojnoj psihologiji,
  • činiocima razvoja,
  • osnovnim obilježjima fizičkog, motornog, saznajnog i moralnog razvoja,
  • različitim periodima u razvoju.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su osposobljeni da:

  • razumiju pojmove i teorije u razvojnoj psihologiji,
  • prepoznaju osnovne karakteristike svih razvojnih faza,
  • adekvatno sagledaju razvoj pojedinca,
  • koncipiraju nacrte istraživanja u razvojnoj psihologiji.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovni pojmovi u razvojnoj psihologiji; Teorije razvoja; Periodizacija i zakonitosti razvoja; Naslijeđe i sredina; Fizički razvoj; Motorni razvoj; Saznajni razvoj; Moralni razvoj;  Prenatalni period; Rani razvoj; Rano djetinjstvo; Srednje djetinjstvo; Adolescencija; Odraslo doba; Nacrti istraživanja u razvojnoj psihologiji.  

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Časovi praktične nastave prate tematske jedinice koje se obrađuju na časovima teorijske nastave.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe, diskusije na zadatu temu.

Literatura-obavezna

1.Jerković, I., Zotović, M. (2008), Osnovi razvojne psihologije, Futura publikacije, Novi Sad.

Literatura-preporučena

1.Vasta, R., Heith, M., Miler, S. (1997), Dječja psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.