Skip to main content

Učenje i kognitivni procesi

Šifra

500103

Naziv predmeta

Učenje i kognitivni procesi

Nastavnik

Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Psihologija percepcije

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznati studente sa:

  • osnovnim principima i mehanizmima učenja i procesa saznanja,
  • osnovnim teorijama učenja, pamćenja i mišljenja,
  • empirijskim istraživanjima ovih oblasti,
  • višim kognitivnim procesima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobiti studente za:

  • razumijevanje osnovnih teorijskih znanja, zakonitosti i principa u psihologiji učenja i kognitivnoj psihologiji,
  • objašnjenje i shvatanje psihičkih pojava, procesa i psihičkih osobina,
  • primjenu stečenih znanja u praksi: učenju, ponašanju, životu,
  • razumijevanje i istraživanje procesa učenja i viših kognitivnih procesa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definicija učenja; Osnovni zadaci kognitivne psihologije i psihologije učenja; Klasifikacija oblika učenja; Rano učenje, senzitizacija, habituacija, utiskivanje; Klasično uslovljavanje; Instrumentalno učenje, princip potkrepljenja i zakon efekta, režimi potkrepljenja; Serijsko učenje, učenje lavirinta, gradijent cilja; Učenje po modelu; Učenje uviđanjem; Asocijacionizam u psihologiji učenja; Teorije učenja (teorije dodira, teorije potkrepljenja, kognitivne teorije); Pamćenje i zaboravljanje, gašenje; Viši kognitivni procesi (zaključivanje, suđenje, donošenje odluka); Mišljenje, rješavanje problema; Inteligencija; Fiziološke osnove kognitivnih procesa i funkcija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbe prate sadržaje teorijske nastave.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vježbe, izrada i odbrana seminarskog rada, diskusije.

Literatura-obavezna

1. Radonjić, S. (1979), Psihologija učenja, Zavod za udžbenike , Beograd.

Literarura-preporučena

1.Fajgelj, S. (2014), Uvod u psihologiju, Centar za psimenjenu psihologiju, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

15

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

5

25

10

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.