Skip to main content

Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda

Šifra

450119

Naziv predmeta

Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda

Nastavnik

Prof.dr Drago Cvijanović

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu upoznavanje sa teorijom i analitikom tržišta, prometa i marketinga poljoprivrednih proizvoda; stanja i odnosa na domaćem i međunarodnom tržištu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da bude osposobljen za rad na poslovima analize tržišnih elemenata i njihovih odnosa; analize domaćeg i međunarodnog tržišta, prometa i marketinga poljoprivrednih proizvoda; organizacije tržišta i prometa poljoprivrednih proizvoda.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorija tržišta i prometa poljoprivrednih proizvoda. Teorija marketinga poljoprivrednih proizvoda. Institucionalni aspekti organizacije i funkcionisanja domaćeg tržišta, trgovine i marketinga poljoprivrednih proizvoda. Analiza domaćeg tržišta, prometa i modela marketinga po proizvodima. Svjetsko tržište i međunarodni promet i marketing poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredne tehnike i sredstava za hemizaciju poljoprivredne proizvodnje.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Analitika ponude, tražnje, cijena i potrošnje poljoprivrednih proizvoda. Modeli organizacije tržišta, prometa i marketinga poljoprivrednih proizvoda. Analiza domaćeg i međunarodnog tržišta, prometa i marketinga poljoprivrednih proizvoda.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, vježbe i interaktivna nastava, diskusija. Izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

  1. Vlahović B. (2018): Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Štrbac M. (2008): Marketing koncept i zaštita potrošača, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Literatura-preporučena

  1. Cvijanović D. (2012): Marketing u turizmu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Cvijanović D. (2016): Marketing i kondalting u funkciji razvoja Srbije, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.