Skip to main content

Teorija troškova sa kalkulacijama

Šifra

521005

Naziv predmeta

Teorija troškova sa kalkulacijama

Nastavnik

Prof.dr Jonel Subić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz oblasti teorije troškova i metoda analitičkih, diferencijalnih i investicionih kalkulacija u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljenost da se stečena znanja o troškovima i kalkulacijama samostalno koriste u praksi pri utvrđivanju ekonomskih efekata dobijanja poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, pri preduzimanju raznih poslovnih mjera i  utvrđivanju ekonomske efektivnosti i finansijske prihvatljivosti  investicija u preduzećima i gazdinstvima.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Činioci proizvodnog procesa. Sredstva preduzeća i gazdinstva. Utvrđivanje troškova pojedinih činilaca procesa proizvodnje. Specifičnosti troškova u poljoprivrednoj proizvodnji. Teorije dinamike troškova. Pojam, suština, svrha, principi i podjela kalkulacija. Kalkulacije troškova korišćenja tehničkih sredstava za proizvodnju. Kalkulacije opštih troškova. Analitička kalkulacija. Diferencijalna kalkulacija. Investiciona kalkulacija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Utvrđivanje troškova pojedinih činilaca procesa proizvodnje. Sastavljanje kalkulacija troškova korišćenja tehničkih sredstava, kalkulacija opštih troškova. Sastavljanje analitičkih kalkulacija u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Sastavljanje diferencijalnih kalkulacija pri preduzimanju raznih poslovnih mjera.  Praktično izvođenje ekonomske i finansijske ocjene investicija u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda.

Metode izvođenja nastave

Usmeno izlaganje i vizuelna prezentacija uz korišćenje odgovarajuće opreme; Interaktivna metoda; Diskusija.

Literatura-obavezna

  1. Gogić, P. (2014): Teorija troškova sa kalkulacijama – u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd..
  2. Grupa autora (2010): Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Literatura-preporučena

1.Kljajić N. (2014): Efikasnost investicija u proizvodnji maline, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

11

75

45

/

210

330

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

                       

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.