Skip to main content

Stres na radu

Šifra

500609

Naziv predmeta

Stres na radu

Nastavnik

Doc.dr Mirjana Nikolić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Osnovi organizacijske psihologije

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • konceptom stresa i izazivačima stresa na radu
  • posljedicama stresa
  • mobingom
  • metodama i tehnikama procjene stresa na radu

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • usvoje teorijska znanja o fenomenu stresa, stresorima i faktorima opterećenja u radnim uslovima
  • prepoznaju znakove stresa na radu i znakove mobinga
  • savladaju vještine za smanjivanje i savladavanje stresa
  • budu sposobni da primjene tehnike za procjenu stresa i predlože intervencije za kontrolu i prevazilaženje stresa na radu

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorijski pristupi i definicije stresa; Stresori; Faktori psihičkog opterećenja: socijalni odnosi, radni zadaci, sadržaj poslova, organizacija rada, radna okolina; Radna atmosfera; Posljedice stresa; Znaci stresa: lični i organizacijski nivo; Mobing; Znaci mobinga; Mjere za smanjivanje i savladavanje stresa (nivoi: lični, organizacijski, radni uslovi, međuljudski odnosi); Organizacijski stres u uslovima socijalne tranzicije; Novi oblici rada i radno pravo; Sindrom sagorijevanja; Menadžerske bolesti; Prevencija stresa na nivou pojedinca i na nivou organizacije; Metode i tehnike procjene stresa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava sa analizom modela i poslova.

Literatura-obavezna

1. Mihailović, D. (2012), Menadžerski stres, FON, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Čabarkapa, M. (2017), Profesionalni stres, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

2.Popov, B. (2018), Stres u radnom okruženju, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

20+20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.