Skip to main content

Sestrinstvo - Literatura

 

Sestrinstvo - Literatura CD

 

ID IB Autor Naslov Država Mjesto Izdavač Godina Pismo Vrsta gradje Oblik sadržaja Oblast Broj strana EBJ ISBN1 STUDIJSKI PROGRAM
1 1 Stanko Dujmušić OPERATIVNA TORAKOSKOPIJA SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1949 SL U, TG K, Š Medicina 231 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
2 2 Karl Gare KIRURGIJA: UDŽBENIK ZA STUDENTE MEDICINE HR Zagreb Nakladni zavod Hrvatske 1949 HR U, TG K, Š Medicna, Ginekologija 1013 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
3 3 Aleksandar Đ. Kostić OSNOVI NORMALNE HISTOLOGIJE SR Beograd Naučna knjiga 1950 U, TG K, Š Medicina 839 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
4 4 Sletislav Sp. Barjaktarević AKUŠERSTVO: ZA LEKARE I MEDICINARE SR Beograd Naučna knjiga 1951 U, TG K, Š Ginekologija 330 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
5 5 Ante Švalba OPĆA EPIDEMIOLOGIJA: PRIRUČNIK HR Zagreb Zaštita zdravlja 1953 SL U, TG K, Š Medicina 209 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
6 6 Mihail Dekaris GINEKOLOGIJA: UDŽBENIK ZA STUDENTE MEDICINE, PREMA NASTAVNOM PROGRAMU MEDICINSKOG FAKULTETA HR Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1953 SL U, TG K, Š Ginekologija 320 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
7 7 Đorđe P. Nešić OČNE BOLESTI SR Beograd Naučna knjiga 1954 HR U, TG K, Š Medicna, Ginekologija 362 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
8 8 Ivo Glavan ŽIVČANE BOLESTI: DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1957 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 936 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
24 24 Đorđe Nešić EKSPERIMENTALNA I KLINIČKA ZAPAŽANJA SA BIOGENIM SIMULATORIMA SR Beograd Naučno delo 1958 MP, TG K, Š Medicina 45 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
25 25 Ivan Boteri INTERNA MEDICINA DIO 1, BOLESTI SRCA, PLUĆA, BUBREGA I KRVI HR Zagreb Školska knjiga 1961 HR U, TG K, Š Medicina, Patologija 532 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
26 26 Vladimir Stanojević ISTORIJA MEDICINE: ILUSTROVAME SA 181 SLIKOM SR/HR Beograd,Zagreb Medicinska knjiga 1962 SL U, TG K, Š Medicina 522 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
27 27 Vladimir Stanojević ISTORIJA MEDICINE SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1963 MP, TG K, Š Medicina 1192 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
28 28   PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1964 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 1074 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
29 29   OPĆA MEDICINA: PRIRUČNIK ZA LIJEČNIKE HR Zagreb Školska knjiga 1964 HR PRI, TG K, Š Medicina 546 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
30 30 Božidar S. Simić HIGIJENA ISHRANE: SA OSNOVIMA DIJETETIKE SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1964 SL U, TG K, Š Medicina 245 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
31 31 Hans Helner UDŽBENIK KIRURGIJE SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1964 SL U, TG K, Š Hirurgija 1127 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
32 32 MILISAV NIKOLIĆ PROPEDEVTIKA I TEHNIKA NEUROLOŠKOG PREGLEDA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1965 SL U, TG K, Š Medicina, Propedevtika 130 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
33 33 Aleksandar Kostić OSNOVI NORMALNE HISTOLOGIJE SR Beograd Prosveta 1966 U, TG K, Š Medicina 885 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
34 34   PORODILJSTVO: UDŽBENIK ZA STUDENTE MEDICINE SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1966 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekologija 607 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
36 36 Dragomir Marković REUDGENOLOGIJA PROFESIONALNIH BOLESTI SR Beograd Autor 1968 SL MP, TG K, Š Medicina 276 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
37 37 Bojan Varl DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA U NUKLEARNOJ MEDICINI SL Ljubljana Interna klinika 1969 SL MP, TG K, Š Medicina 192 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
38 38   PRAKTIKUM IZ HIGIJENE ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA SR Beograd Naučna knjiga 1970 SL PR, TG K, Š Medicina 131 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
39 39   ZBORNIK RADOVA SR Beograd Medicinski fakultet 1970 Z, TG K, Š Medicina 239 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
40 40 Ljiljanka Brajović RAZVOJ SLUHA I VIDA KOD DECE SR Beograd Zavod za udžbenike nastavna sredstva 1972 SL U, TG K, Š Medicina, Oftamologija 102 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
43 43 Aleksandar Mirković PRAKTIKUM IZ GINEKOLOGIJE SR Beograd Beogradski izdavačko-grafički zavod 1972 SL PR, TG K, Š Medicina, Ginekolijaa 162 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
44 44 V.K Stojanović PRAKTIKUM IZ HIRURGIJE SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1972 SL PR, TG K, Š Medicina, Hirurgija 442 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
45 45 Frederick Christoper CHRISTOPHER'S HIRURGIJA SR Beograd Savremena administracija 1973 SL MP, TG K, Š Hirurgija 1459 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
47 47 BOGDAN ŠEŠIĆ OPŠTA METODOLOGIJA SR Beograd Naučna knjiga 1974 SL U, TG K, Š Medicina 394 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
48 48 D. K. JOVANOVIĆ FIZIKA ZA MEDICINARE I STOMATOLOGE, II DEO SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1974 SL U, TG K, Š Medicina, Fizika 275 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
49 49   PRAKTIKUM IZ FIZILOGIJE SR Beograd Medicinska knjiga 1974 SL PR, TG K, Š Medicina 226 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
50 50 Vladimir Spužić BRONHIJALNA ASTMA NA PODRUČJU BEOGRADA SR Beograd SANU 1974 MP, TG K, Š Medicina, Patologija 223 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
51 51 BOŽIDAR NIKOLIĆ BIOHEMIJA SR Beograd Naučna knjiga 1975 SL U, TG K, Š Biohemija 1043 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
55 55 Dragomir Mladenović GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO SR Beograd Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika 1976 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekologija 632 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
56 56 Milivoj Boranić OSNOVE SUVREMENE ONKOLOGIJE I i II: Novi biološki, imunološki i terapijski pristup raku SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1977 SL U, TG K, Š Medicina, Onkologija 189 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
57 57 Vlasta Linić-Vlahović OSNOVE MEDICINSKE IMUNOLOGIJE HR Rijeka Otokar Keršovni 1977 SL U, TG K, Š Medicinske nauke 142 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
61 61 Robert E. Rothenberg NOVA ILUSTROVANA MEDICINSKA ENCIKLOPEDIJA – za svaku porodicu 1 SR Beograd BIGZ 1978 SL EN, TG K, Š Medicina 394 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
62 62 Robert E. Rothenberg NOVA ILUSTROVANA MEDICINSKA ENCIKLOPEDIJA – za svaku porodicu 2 SR Beograd BIGZ 1978 SL EN, TG K, Š Medicina 438 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
63 63 Robert E. Rothenberg NOVA ILUSTROVANA MEDICINSKA ENCIKLOPEDIJA – za svaku porodicu 3 SR Beograd BIGZ 1978 SL EN, TG K, Š Medicina 387 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
64 64 Robert E. Rothenberg NOVA ILUSTROVANA MEDICINSKA ENCIKLOPEDIJA – za svaku porodicu 4 SR Beograd BIGZ 1978 SL EN, TG K, Š Medicina 402 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
66 66   PORODILJSTBO SR Beograd Medicinska knjiga 1978 SL U, TG K, Š Medicina 605 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
67 67   HIGIJENA SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1978 SL U, TG K, Š Medicina 541 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
69 69 Jelena Krmpotić-Nemanić BOLESTI PARANAZALNIH SINUSA HR Zagreb Jugoslavenska medicinska naklada 1979 HR U, TG K, Š Medicina 109 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
81 81 Krešimir Čupak FOTOKOAGULACIJA LASA U OFTAMOLOGIJI SR Čakovac   1979 SL U, TG K, Š Hirurgija,Ortopedija,Oftamologija 157 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
121 121 Miodrag Bugarski TERAPIJA ODMAKLOG KARCINOMA DOJKE SR Beograd Institut za onkologiju i radiologiju 1979 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekologija 85 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
122 122 Markus A. Crup PRIRUČNIK ZA LEKARE SR Beograd Savremena administracija 1979 SL PRI, TG K, Š Medicina 876 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
133 133 Dragomir Mladenović GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO SR Beograd Institut za stručno usavršavanje spec. Zdravstvenih radnika 1979 SL U, TG K, Š Ginekologija 632 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
134 134 DOTLIĆ RAJKO MEDICINSKA STATISTIKA SR Beograd Medicinski fakultet u Beogradu 1980 SL U, TG K, Š Medicina, Statistika 203 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
135 135 Ljiljanka Brajović SISTEM ANALIZATORA SLUHA I GOVORA SA REHABILITACIJOM SR Beograd IŠRO 1980 SL U, TG K, Š Medicina, Oftamologija 276 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
176 176 Stanoje Pavlović CITOPATOLOGIJA ŽENSKIH GENITALIJA SR Niš Istitut za dokumentaciju zaštite na radu "Edvard Kardelj" 1980 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekolijaa 293 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
177 177 Živojin Conić OSNOVI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE SR Beograd Naučna knjiga 1980 SL U, TG K, Š Medicina 148 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
178 178 Dragomir Mladenović GINEKOLOGIJA SA PRAKTIKUMOM SR Beograd Zavod sa udžbenike i nastavna sredstva 1980 SL PR, TG K, Š Obrazovanje, Ginekologija 155 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
179 179 Siniša V. Radojević SISTEMSKA I TOPOGRAFSKA ANATOMIJA: Ruka SR Beograd Naučna knjiga 1981 SL U, TG K, Š Medicina, Anatomija 238 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
180 180 MILOŠ KONJOVIĆ RENDGEN APARATI I UREĐAJI SR Beograd Viša medicinska škola 1981 SL PR, TG K, Š Medicina, Radiologija 50 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
181 181 Srećo Šimić ENDOSKOPIJA U GINEKOLOGIJI HR Zagreb Jugoslovenske medicinske naklade 1981 HR U, TG K, Š Medicina, Ginekolijaa 157 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
182 182   KARCINOM DOJKE SR Beograd Autor 1981 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekologija 260 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
183 183 Božidar Mićić PRIRUČNIK ZA PRIMENU PROPISA O EVIDENCIJAMA I STATISTICI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SR Beograd Zavod za izdavačku delatnost "Filip Višnjić" 1981 SL PRI, TG K, Š Medicina 265 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
184 184 Siniša V. Radojević ANATOMIJA: Noga SR Beograd Naučna kuća 1982 SL U, TG K, Š Medicina, Anatomija 212 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
185 185 Kosta Savić OSNOVI DEČIJE HABILITACIJE I REHABILITACIJE SR Novi Sad Zavod za izdavanje udžbenika 1982 SL U, TG K, Š Medicina 143 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
186 186 Stanoje Stefanović INTERNA MEDICINA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1982 SL U, TG K, Š Medicina, Interna medicina 1054 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
187 187   DERMATOLOŠKI VODIČ ZA LIJEČNIKE HR Novo Mesto KRKA 1982 HL PR, TG K, Š Medicina 69 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
188 188 Lidija Andolšek PORODILJSVOO: UDŽBENIK ZA STUDENTE MEDICINE SR/HR Beograd, Zagreb Medicinska knjiga 1982 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekolijaa 605 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
189 189   VOJNA INTERNA MEDICINA SR Beograd Vojnoizdavački zavod 1982 SL MP, TG K, Š Javna uprava, Medicina 545 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
190 190 Vjekoslav Duančić OSNOVE HISTOLOGIJE ČOVJEKA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga, Beograd - Zagreb 1983 SL U, TG K, Š Medicina, Histologija 391 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
191 191 Živojin Ignjačev SPECIJALNA PATOLOŠKA ANATOMIJA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga, Beograd- Zagreb 1983 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 465 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
192 192 Danilo Branovački STOMATOLOGIJA SR Novi Sad Medicinski fakultet - Novi Sad 1983 SL U, TG K, Š Medicina, Stomatologija 127 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
193 193 Slavoljub V. Jovanović ANATOMIJA ČOVEKA: Glava I vrat SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1983 SL U, TG K, Š Medicina, Anatomija 274 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
194 194 Ralf Benson PRIRUČNIK IZ AKUŠERSTVA I GINEKOLOGIJA SR Beograd Savremena administracija 1983 SL PRI, TG K, Š Medicina, Ginekologija 939 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
195 195 Branko M. Šljivić SISTEMSKA I TOPOGRAFSKA ANATOMIJA: Abdomen i karlica SR Beograd Naučna knjiga 1984 SL U, TG K, Š Medicina, Anatomija 308 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
196 196 Živojin Ignjačev PATOLOŠKOANATOMSKI PRAKTIKUM SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1984 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija, Anatomija 143 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
197 197 BELA BURANY OPŠTA I SPECIJALNA EPIDEMIOLOGIJA MALIGNIH NEOPLAZMI SA POSEBNIM OSVRTOM NA NAJUČESTALIJE LOKALIZACIJE SR Novi Sad Medicinski fakultet 1984 SL U, TG K, Š Medicina 306 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
199 199 Božidar Matić DERMATOVENEROLOŠKA PROPEDEVTIKA RS Novi Sad Medicinski fakultet 1984 SL PR, TG K, Š Medicina 52 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
200 200 Mihailo Protić HEMOROIDI SR Beograd Medicinska knjiga 1984 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 88 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
201 201 Asim Kurjak ULTRAZVUK I NEPLODNOST HR Zagreb Stvarnost 1984 SL MP, TG K, Š Ginekologija 179 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
202 202 Milan Hadžić PRAKTIKUM IZ PATOLOŠKE HISTOLOGIJE SR Novi Sad Prosveta 1985 SL U, TG K, Š Medicina, Histologija, Patologija 250 Domaća monografska publikacija 86-7197-001-9 Sestrinstvo
204 204 Dragiša Popović SUDSKA MEDICINA SR Novi Sad Medicinski fakultet Novi Sad 1985 SL U, TG K, Š Medicina, Sudska medicina, Pravo 147 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
206 206 Stanley L. Robbins PATOLOGIJSKE OSNOVE BOLESTI: Prvi tom HR Zagreb Školska knjiga 1985 HR U, TG K, Š Medicina, Patologija 854 Domaća monografska publikacija 0-7216-7594-8 Sestrinstvo
207 207 Stanley L. Robbins PATOLOGIJSKE OSNOVE BOLESTI: Drugi tom HR Zagreb Školska knjiga 1985 HR U, TG K, Š Medicina, Patologija 1716 Domaća monografska publikacija 0-7216-7594-8 Sestrinstvo
208 208 B. Milošević PORODILJSTVO SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1985 SL U, TG K, Š Medicina 605 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
209 209 Lidija ANDOLŠEK-JERAS GINEKOLOGIJA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1985 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekologija 435 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
210 210 IVAN S. LAMBIĆ KLINIČKA ELEKTROFIZIOLOGIJA SRCA SR Beograd NAUČNA KNJIGA 1985 SL U, TG K, Š Medicina 215 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
211 211 DOBRIVOJE ZEČEVIĆ PLUĆNA HIPERTENZIJA: ETIOPATOGENEZA, KLINIKA, DIJAGNOSTIKA, LEČENJE I PREVENCIJA SR Novi Sad Medicinski fakultet 1985 SL MP, TG K, Š Medicina 299 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
212 212 Dragan Simić RACIONALNA TERAPIJA SR Beograd Naučna knjiga 1985 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 163 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
213 213   FARMAKOTERAPIJSKI PRIRUČNIK HR Zagreb Cenar za lijekove 1985 HR PRI, TG K, Š Medicina, Ginekolijaa 1184 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
214 214 Kosanović - Ćetković Desanka Akutne infektivne bolesti SR Beograd Medicinska knjiga 1986 SL U, TG K, Š Medicina, fiziologija 357 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
215 215 Dušan Jakac DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA SR Beograd Medicinska knjiga 1986 SL U, TG K, Š Medicina, Dermatologija 543 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
216 216 Amir Pleho SPECIJALNA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA BA Banja Luka Veselin Masleša / Nigro Glas 1986 SL U, TG K, Š Medicina, Fiziologija, Patologija 400 Domaća monografska publikacija 86-21-00689-8 Sestrinstvo
217 217 Srboljub Stojiljković PSIHIJATRIJA SA MEDICINSKOM PSIHOLOGIJOM SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga, Beograd- Zagreb 1986 SL U, TG K, Š Medicina, Psihijatrija 498 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
218 218 Milisav Nikolić PROPEDEVTIKA I TEHNIKA NEUROLOŠKOG PREGLEDA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga, Beograd - Zagreb 1986 SL U, TG K, Š Medicina, Propedevtika 261 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
219 219 Branko Ostojić TUMORI MUŠKIH POLNIH ORGANA SR Beograd Slobodan Jović, Beograd 1986 SL U, TG K, Š Medicina, Onkologija 320 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
220 220 Časlav Stojanović Početni tečaj engleskog jezika SR Beograd Institut za strane jezike / ROGD Novi dani 1986 SL U, TG K, Š Engleski jezik 271 Domaća monografska publikacija 86-7147-004-0 Sestrinstvo
221 221 DUŠAN R. PEJIN REOLOGIJA U KLINIČKOJ HEMATOLOGIJI SR Novi Sad Medicinski fakultet 1986 SL MP, TG K, Š Medicina 125 Domaća monografska publikacija 86-7197-009-4 Sestrinstvo
222 222 P. Drobnjak GINEKOLOGIJA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga, Beograd - ZAGREB 1987 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekologija 435 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
223 223 Vjekoslav Duančić OSNOVE EMBRIOLOGIJE ČOVJEKA SR Beograd Medicinska knjiga 1988 SL U, TG K, Š Medicina, Embriologija 208 Domaća monografska publikacija 86-311-0074-9 Sestrinstvo
224 224 Hugo Gjanković DIJAGNOZA U OPŠTOJ HIRURGIJI BA Sarajevo Svjetlost 1988 SL U, TG K, Š Medicina, Hirurgija 752 Domaća monografska publikacija 86-01-02246-4 Sestrinstvo
225 225 B. Milošević PORODILJSTVO SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga, Beograd - Zagreb 1988 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekologija 605 Domaća monografska publikacija 86-311-0071-4 Sestrinstvo
226 226 Milan Blagojević OFTALMOLOGIJA SR Beograd-Zagreb Medicinska knjiga 1988 SL U, TG K, Š Medicina, Oftalmologija 313 Domaća monografska publikacija 86-311-0073-0 Sestrinstvo
227 227 B. Marković FEOHROMOCITOM: DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE SR Beograd Savremena administracija 1988 SL U, TG K, Š Medicina 135 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
228 228 Slobodanka Latinović OSNOVI OFTAMOLOŠKE PRAKSE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE RS Novi Sad Medicinski fakultet 1988 SL PR, TG K, Š Oftamologija 77 Domaća monografska publikacija 86-7197-035-3 Sestrinstvo
229 229 Ernest Džavec MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA SR Beograd Savremena administracija 1988 SL MP, TG K, Š Biologija, medicina 677 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
230 230 Sava M. Šibalić ANTIMIKROBNA SREDSTVA I LEKAR PRAKTIČAR BA Tuzla Univerzitet Tuzla, Grafičar 1989 SL MP, TG K, Š Medicina, Farmakologija 175 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
231 231 Dragoslav Savić OTORINOLARINGOLOGIJA SR Beograd Naučna knjiga 1989 SL U, TG K, Š Medicina, Otorinolaringologija 336 Domaća monografska publikacija 86-23-60060-6 Sestrinstvo
232 232 Ralph C. Benson PRIRUČNIK IZ AKUŠERSTVA I GINEKOLOGIJE SR Beograd Savremena administracija 1989 SL PRI, TG K, Š Akušerstvo, Ginekologija 939 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
233 233   GINEKOLOGIJA I PERINATOLOGIJA HR Beograd, Zagreb Naprijed 1989 SL U, TG K, Š Medicina, Ginekoligija 1215 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
234 234 Slavoljub Jovanović MEDIJASTINUM SR Beograd Naučna knjiga 1990 SL U, TG K, Š Medicina 138 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
235 235 SLOBODAN NIKOLIĆ PROLIFERATIVNE BOLESTI DOJKE SR Beograd Commerce print 1990 SL MP, TG K, Š Medicina 172 Domaća monografska publikacija 86-7723-001-7 Sestrinstvo
236 236 Milorad Savičević IMPLATACIJA IOS SR Gornji Milanovac Dečije novine 1990 SL U, TG K, Š Hirurgija 218 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
237 237 Relja V. Katić KRITIČKA RAZMATRANJA REZULTATA NAŠIH ISPITIVANJA PATOGENEZE I PROFILAKSE KLOSTRIDIJUMSKIH TOKSIIINFEKCIJA SR Beograd Srpska akadeimija nauka i umetnosti 1991 MP, TG K, Š Medicina 155 Domaća monografska publikacija 86-7025-132-9 Sestrinstvo
238 238   GERIJATRIJA: IZABRANA POGLAVLJA ZA OPŠTU MEDICINU SR Beograd Srpsko lekarsko društvo, Sekcija opšte medicine 1991 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 192 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
239 239 Relja V. Katić KRITIČKA RAZMATRANJA REZULTATA NAŠIH ISTRAŽIVANJA PATOGENEZE I PROFILAKSE KLOSTRIDIJUMSKIH TOKSIINFEKCIJA SR Beograd Sanu 1991 MP, TG K, Š Medicina 155 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
240 240   ORTOPEDSKA HIRURGIJA JUČE I DANAS SR Beograd Srpska akademija nauka i umjetnosti 1992 Z, TG K, Š Hirurgija, Ortopedija 200 Domaća monografska publikacija 86-7025-165-5 Sestrinstvo
241 241   ORTOPEDSKA HIRURGIJA JUČE I DANAS SR Beograd Srpska akademija nauka i umetnosti 1992 Z, TG K, Š Ortopedija, Hirurgija 200 Domaća monografska publikacija 86-7025-165-5 Sestrinstvo
242 242   IMPLATACIJA INTRAOKULARNIH SOČIVA VISOKOELASTIČNE SUPSTANCE U OFTALMOLOGIJI SR Beograd Srpska akademija nauka i umetnosti 1992 Z, TG K, Š Oftamologija 156 Domaća monografska publikacija 86-7025-163-9 Sestrinstvo
243 243   STRUČNA KONFERENCIJA OPŠTE MEDICINE SRBIJE: ZBORNIK SR Beograd Sekcija opšte medicinsrpskog lekarskog društva 1993 SL Z, TG K, Š Medicina 179 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
244 244 Milan Dragović OSNOVI HIRURGIJE I TOM SR Beograd Medicinska knjiga 1994 SL MP, TG K, Š Hirurgija 484 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
245 245   ŠEĆERNA BOLEST I ISHRANA SR Beograd Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda 1994       Farmacija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
246 246 Leposava Jovanović KINEZITERAPIJA KOD POVREDA I OBOLJENJA PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA SR Beograd Služba za zajedničke poslove saveznih organa 1995 SL MP, TG K, Š Medicina, Kineziterapija 113 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
247 247 Dragomir Mladenović AKUŠERSTVO SA NEGOM II SR Beograd Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 1995 SL U, TG K, Š Medicina 168 Domaća monografska publikacija 86-17-04053-X Sestrinstvo
248 248 Ivan M. Zgradić PROPEDEVTIKA MIŠIĆA, KOSTNO-ZGLOBNOG SISTEMA I NERAVA SR Beograd Savremena Administracija 1996 SL U, TG K, Š Medicina, Propedevtika 194 Domaća monografska publikacija 86-311-0275-X Sestrinstvo
249 249 Dušan Popovac BOLESTI PLUCA SR Beograd Velarta 1996 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 397 Domaća monografska publikacija 86-7318-022-X Sestrinstvo
250 250 Vojin Šulović MEDICINA I KVALITET ŽIVOTA SR Beograd SANU 1997 SL ZB, TG K, Š Medicina 192 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
251 251 Svetlana Andrić SAVREMENE MOGUĆNOSTI RADIJACIONE ONKOLOGIJE SR Beograd Medicinski fakultet 1997 SL MP, TG K, Š Medicina, Onkologija 144 Domaća monografska publikacija 86-7117-020-9 Sestrinstvo
252 252 Svetlana Andrić SAVREMENE MOGUĆNOSTI RADIJACIONE ONKOLOGIJE SR Beograd Menicinski fakultet 1997 SL MP, TG K, Š Medicina, Radiologija 144 Domaća monografska publikacija 86-7117-020-9 Sestrinstvo
253 253 Ljiljanka Brajović SLUH I LSUŠNA OŠTEĆENJA SR Beograd Zavod za udžbenike 1997 U, TG K, Š Oftamologija 208 Domaća monografska publikacija 86-17-05549-9 Sestrinstvo
254 254 Vesna Gavrilović ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ GENETIKE SR Beograd Službeni glasnik 1997 SL U, TG K, Š Genetika 100 Domaća monografska publikacija 86-7549-090-9 Sestrinstvo
255 255 BRANISLAV GOLDNER KLINIČKI ULTRAZVUK U BOLESTIMA DOJKE SR Beograd Medicinski fakultet, Beograd 1998 SL MP, TG K, Š Medicina, Radiologija 340 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
256 256   PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM SR Beograd Savremena administracija 1998 SL PR, TG K, Š Medicina, Patologija 334 Domaća monografska publikacija 86-387-0548-4 Sestrinstvo
257 257 ŽIVORAD M. MALIČEVIĆ KORELATIVNA NEUROANATOMIJA SKELETNE MUSKULATURE SR Kragujevac Univerzitet u Kragujevcu,medicinski fakultet 1999 SL U, TG K, Š Medicina 190 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
258 258 Slobodan Apostolski MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU SR Beograd Medicinski fakultet Beograd 2000 SL MP, TG K, Š Medicina 210 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
259 259 Ljiljanka Brajović SLUŠNA OŠTRĆENJA I AMPLIFIKACIJE SR Beograd Newslines 2000 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 32 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
260 260 Najdan S. Rakić NAJDANOVI KRUGOVI, PSIHOTRONIKA I ZDRAVLJE, PSIHOTRONSKA ISTRAŽIVANJA SR Bela Palanka Najdan S. Rakić 2001 SC MP, TG K, Š Psihotronika 32 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
261 261 Gordana Vuleta RECEPTURNI PRIRUČNIK SR Beograd Grafopan 2001 SL PRI, TG K, Š Medicina, Patologija 191 Domaća monografska publikacija 86-83615-04-9 Sestrinstvo
262 262 Milan Mirić Zdravstvena ispravnost namirnica SR Beograd Zavod za udžbenike 2002 SL MP, TG K, Š Medicina 370 Domaća monografska publikacija 86-17-10028-1 Sestrinstvo
263 263 Milan Mirić ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST NAMIRNICA SR Beograd Zavod za udžbenike 2002 SL U, TG K, Š Medicina 370 Domaća monografska publikacija 86-17-10028-1 Sestrinstvo
264 264 Brane Dimitrijević STOMATOLOGIJA I KULTURA SR Beograd ECCOS 2002 MP, TG K, Š Stomatologija 122 Domaća monografska publikacija 86-7653-023-8 Sestrinstvo
265 265 Erl Mindel HRANA KAO LEK     Familet 2003 SL MP, TG 341 Medicina   Domaća monografska publikacija 86-7646-010-8 Sestrinstvo
266 266 Rajko Hrvačević ŽIVOT SA PRESAĐENIM BUBREGOM SR Beograd Tamponprint 2004 SL V, TG K, Š Medicina, Patologija 72 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
9662 268 Miroslav Oprić SPECIJALNA ONKOLOGIJA SR Beograd Elit Medica 2004 SL U, TG K, Š Patologija, Onkologija 890 Domaća monografska publikacija 86-7222-036-6 Sestrinstvo
9663 269 Ratomir V. Tišma PRIRODNA LJEKOVITA SUMPORNA VODA INSTITUTA MLJEČANICA BA Kozarska Dubica Institut za fizikalnu medicinu / Grafomark 2005 SL MP, TG K, Š Biologija 183 Domaća monografska publikacija 99938-829-0-9 Sestrinstvo
9664 270 SLOBODAN ČIKARIĆ RADIOTERAPIJA U SRBIJI SR Beograd Društvo srbije za borbu protiv raka 2005 SL MP, TG K, Š Medicina, Onkologija 69 Domaća monografska publikacija 86-84511-11-5 Sestrinstvo
9665 271 MILAN R. MILANOVIĆ ORGANIZACIJA I ISTORIJA RADIOLOŠKE SLUŽBE SR Beograd Viša medicinska škola 2005 SC MP, TG K, Š Medicina 150 Domaća monografska publikacija 86-907721-0-3 Sestrinstvo
9666 272 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9667 273 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9668 274 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9669 275 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9670 276 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9671 277 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9672 278 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9673 279 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9674 280 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9675 281 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9676 282 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9677 283 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9678 284 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9679 285 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9680 286 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9681 287 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9682 288 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9683 289 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9684 290 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9685 291 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9686 292 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9687 293 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9688 294 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9689 295 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9690 296 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9691 297 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9692 298 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9693 299 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9694 300 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9695 301 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9696 302 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9697 303 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9698 304 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9699 305 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9700 306 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9701 307 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9702 308 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9703 309 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9704 310 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9705 311 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9706 312 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9707 313 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9708 314 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9709 315 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9710 316 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9711 317 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9712 318 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9713 319 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9714 320 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9715 321 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9716 322 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9717 323 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9718 324 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9719 325 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9720 326 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9721 327 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9722 328 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9723 329 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9724 330 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9725 331 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9726 332 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9727 333 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9728 334 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9729 335 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9730 336 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9731 337 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9732 338 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9733 339 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9734 340 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9735 341 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9736 342 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9737 343 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9738 344 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9739 345 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9740 346 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9741 347 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9742 348 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9743 349 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9744 350 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9745 351 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9746 352 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9747 353 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9748 354 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9749 355 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9750 356 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9753 359 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9754 360 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9755 361 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9756 362 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9757 363 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9758 364 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9759 365 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9760 366 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9761 367 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9762 368 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9766 372 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9767 373 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9776 382 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9804 410 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9805 411 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9806 412 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9807 413 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9844 450 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
9859 465 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10012 618 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10013 619 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10027 633 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10029 635 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10052 658 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10053 659 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10054 660 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10055 661 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10060 666 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10065 671 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10073 679 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10074 680 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10078 684 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10082 688 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10084 690 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10087 693 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10098 704 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10099 705 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10100 706 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10108 714 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10109 715 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10111 717 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10113 719 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10114 720 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10115 721 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10116 722 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10117 723 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10119 725 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10120 726 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10121 727 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10122 728 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10123 729 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10124 730 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10125 731 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10126 732 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10128 734 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10129 735 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10130 736 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10131 737 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10132 738 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10133 739 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10134 740 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10136 742 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10137 742 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10138 744 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10139 745 SINIŠA MAKSIMOVIĆ HIRURŠKI TRETMAN MALIGNIH OPSTRUKCIJA TANKOG I DEBELOG CRIJEVA RS-BA Bijeljina Biblioteka Filip Višnjić 2005 SL MP, TG K, Š Medicina 203 Domaća monografska publikacija 99938-660-4-0 Sestrinstvo
10140 746   HIRURGIJA RAKA DOJKE SR Beograd Dosije 2005 SL MP, TG K, Š Medicina, Ginekologija 169 Domaća monografska publikacija 86-7738-020-5 Sestrinstvo
10141 747 Jovan Marić MEDICINSKA ETIKA SR Beograd Autor 2005 SL U, TG K, Š Medicina, Etika 409 Domaća monografska publikacija 86-901559-2-9 Sestrinstvo
10142 748 Jovan Marić MEDICINSKA ETIKA SR Beograd Autor 2005 SL U, TG K, Š Medicina, Etika 409 Domaća monografska publikacija 86-901559-2-9 Sestrinstvo
10143 749 Jovan Marić MEDICINSKA ETIKA SR Beograd Autor 2005 SL U, TG K, Š Medicina, Etika 409 Domaća monografska publikacija 86-901559-2-9 Sestrinstvo
10145 751 Jovan Marić MEDICINSKA ETIKA SR Beograd Autor 2005 SL U, TG K, Š Medicina, Etika 409 Domaća monografska publikacija 86-901559-2-9 Sestrinstvo
10148 754 Jovan Marić MEDICINSKA ETIKA SR Beograd Autor 2005 SL U, TG K, Š Medicina, Etika 409 Domaća monografska publikacija 86-901559-2-9 Sestrinstvo
10150 756 Dragović Radmila Engleski jezik za zdravstvene radnike Srbija Beograd Naučna KMD 2005 S U, TG K, Š Engleski jezik   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10170 776 Dragović Radmila Engleski jezik za zdravstvene radnike Srbija Beograd Naučna knjiga 2005 S U, TG K, Š Engleski jezik   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10174 780 Dragović Radmila Engleski jezik za zdravstvene radnike Srbija Beograd Naučna KMD 2005 S U, TG K, Š Engleski jezik   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10175 781 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10182 788 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10183 789 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10184 790 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10185 791 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10186 792 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10188 794 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10189 795 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10190 796 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10191 797 Josipa Kern MEDICINSKOINFORMATIČKE METODE HR Zagreb Medicinska naklada 2006 HR MP, TG K, Š Informatika, Medicina 121 Domaća monografska publikacija 953-176-333-X Sestrinstvo
10198 804 MIODRAG ĐAKOVIĆ MODIFIKACIJE RADIKALNIH I ULTRARADIKALNIH OPERACIJA SR Kragujevac Impres 2006 SL MP, TG K, Š Medicina 220 Domaća monografska publikacija 86-908873-0-X Sestrinstvo
10204 810 DRAGUTIN ARSIĆ INFEKTIVNE BOLESTI SA EPIDEMIOLOGIJOM SR Ćuprija Viša medicinska škola 2006 MP,TG K, Š Medicina 200 Domaća monografska publikacija 86-84427-40-8 Sestrinstvo
10205 811 Miloš Jevtić KROZ TAJNE METABOLIZMA SR Beograd Beogradska knjiga 2006 MP, TG K, Š Medicina 265 Domaća monografska publikacija 86-7590-162-3 Sestrinstvo
10206 812 Grupa autora Gerijatrija i nega starih osoba Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2006 S U, TG K, Š Patologija,Gerijatrija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10207 813 Grupa autora Gerijatrija i nega starih osoba Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2006 S U, TG K, Š Patologija,Gerijatrija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10208 814 Grupa autora Gerijatrija i nega starih osoba Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2006 S U, TG K, Š Patologija,Gerijatrija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10209 815 Grupa autora Gerijatrija i nega starih osoba Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2006 S U, TG K, Š Patologija,Gerijatrija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10210 816 Grupa autora Gerijatrija i nega starih bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2006 S U, TG K, Š Patologija,Gerijatrija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10211 817 JOVAN B. STANKOVIĆ OSNOVI RADIOLOŠKE FIZIKE SR Beograd Jovan Stanković 2007 SL U, TG K, Š Medicina, Fizika, Radiologija 261 Domaća monografska publikacija 978-86-909707-0-4 Sestrinstvo
10212 817 JOVAN B. STANKOVIĆ OSNOVI RADIOLOŠKE FIZIKE SR Beograd Jovan Stanković 2007 SL U, TG K, Š Medicina, Fizika, Radiologija 261 Domaća monografska publikacija 978-86-909707-0-4 Sestrinstvo
10213 819   PRVA KONFERENCIJA ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOMEDICINSKI INŽINJERING MK Skoplje   2007 ZB, TG K, Š Medicina 126 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10222 828 Žarko Pavić ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENI SISTEM SR Beograd Srpsko lekarsko društvo 2007 SL MP, TG K, Š Medicina 192 Domaća monografska publikacija 978-86-85313-58-5 Sestrinstvo
10223 829   PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA: NAUČNI ORALNI SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SR Beograd Stomatološki fakultet 2007 SL ZB, TG K, Š Medicina, Patologija 75 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10226 832   KRVARENJE I HEMOSTAZE U ORALNOHIRUŠKOJ PRAKSI SR Kosovska Mitrovica Stomatološki fakultet 2007 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 195 Domaća monografska publikacija 978-86-83563-60-9 Sestrinstvo
10234 840 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10235 841 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10236 842 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10237 843 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10238 844 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10239 845 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10240 846 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10241 847 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10242 848 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10244 850 GORAN DAVIDOVIĆ PATOFIZIOLOŠKE OSNOVE SAVREMENE TERAPIJE SRČANE INSUFICIJENCIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, patologija 284 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-032-7 Sestrinstvo
10245 851   ZAKONSKA REGULAZIVA U OBLASTI FARMACIJE U RS RS-BA     2008 ZR, TG K, Š Dokumentacija 351 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10246 852 Mirjana M. Đukić OKSIDATIVNI STRES: SLOBODNI RADIKALI, PROOKSIDANSI, ANTIOKSIDANSI SR Beograd Mono i Manjana 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 252 Domaća monografska publikacija 978-86-7804-156-3 Sestrinstvo
10247 853 Mirjana M. Đukić OKSIDATIVNI STRES: KLINIČKO-DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ SR Beograd Mono i Manjana 2008 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 235 Domaća monografska publikacija 978-86-7804-155-6 Sestrinstvo
10249 855 Jelena Stamenović NEUROLOŠKI PREGLED SR Niš Grafika Galeb 2008 SL PRI, TG K, Š Medicina, Patologija 122 Domaća monografska publikacija 978-86-9115177-0-6 Sestrinstvo
10250 856 K. Abul Abbas OSNOVNA IMUNOLOGIJA SR Beograd Data status 2008 SL MP, TG K, Š Medicina 312 Domaća monografska publikacija 978-86-7478-080-0 Sestrinstvo
10251 857 Ivan Rajković BORITI SE ILI PODLEĆI SR Beograd "Filip Višnjić" 2008 SL MP, TG K, Š Medicina 96 Domaća monografska publikacija 978-86-7363-588-0 Sestrinstvo
10252 858 Grupa autora Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2008 S U, TG K, Š Patologija,Onkologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10253 859 Grupa autora Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2008 S U, TG K, Š Patologija,Onkologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10255 861 Grupa autora Osnovi onkologije i palijativna zdravstvena nega bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2008 S U, TG K, Š Patologija,Onkologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10256 862 Grupa autora Osnovi onkologije i palijativna zdravstvena nega bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2008 S U, TG K, Š Patologija,Onkologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10260 866 Grupa autora Osnovi onkologije i palijativna zdravstvena nega bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2008 S U, TG K, Š Patologija,Onkologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10265 871   DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKE SMJERNICE ZA ALKOHOLIZAM SR Beograd Institut za mentalno zdravlje 2009 SL MP, TG K, Š Medicina 74 Domaća monografska publikacija 978-86-82277-54-5 Sestrinstvo
10989 1595 Lelica Todorović INTERNA MEDICINA SR Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2009       Medicina,Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
10992 1598 Aleksandra Topić PRAKTIKUM ZA VEŽBE IZ OPŠTE BIOHEMIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 SL PR, TG K, Š Biologija 106 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-70-0 Sestrinstvo
11021 1627 Rajko Hrvačević SAVREMENE METODE DIJALIZE SR Beograd "Grafolik" 2009 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 257 Domaća monografska publikacija 978-86-902823-2-6 Sestrinstvo
11025 1631   OTORINOLARINGOLOGIJA I HIRURGIJA GLAVE I VRATA SR Niš Medicinski fakultet 2009 U, TG K, Š Medicina 360 Domaća monografska publikacija 978-86-80599-78-6 Sestrinstvo
11028 1634 Branislav Benić HRONIČNI RINOSINUZITIS SR Kragujevac Agencija MAG 2009 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 216 Domaća monografska publikacija 978-86-85919-03-9 Sestrinstvo
11030 1636   ZDRAVLJE ŽENA U SRBIJI SR Beograd Farmaceutski fakultet 2009 MP, TG K, Š Medicina 350 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-66-3 Sestrinstvo
11031 1637 Ivan Knajtner AIDIJADA: SIDO, ODAKLE SI? SR Beograd Pik medic 2009 SL MP. TG K, Š Medicina, Patologija 42 Domaća monografska publikacija 978-86-87369-02-3 Sestrinstvo
11036 1642 Milica Čizmić METODE DIJAGNOSTIKE I LEČENJE ISHEMIJSKE BOLESTI DONJIH EKSTREMITETA SR Beograd Autor 2009 SL U. TG K, Š Hirurgija 76 Domaća monografska publikacija 978-86-912531-0-3 Sestrinstvo
11037 1643 Lovise Burke PRAKTIČNA SPORTSKA ISHRANA SR Beograd N. Dikić 2009     K, Š Medicina   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11042 1648 Grupa autora Infektivne bolesti sa negom zaraznih bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2009 S U, TG K, Š Patologija, Infektivna   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11043 1649 Grupa autora Infektivne bolesti sa negom zaraznih bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2009 S U, TG K, Š Patologija, Infektivna   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11044 1650 Grupa autora Infektivne bolesti sa negom zaraznih bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2009 S U, TG K, Š Patologija, Infektivna   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11045 1651 Grupa autora Infektivne bolesti sa negom zaraznih bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2009 S U, TG K, Š Patologija, Infektivna   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11048 1654 Grupa autora Infektivne bolesti sa negom zaraznih bolesnika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2009 S U, TG K, Š Patologija, Infektivna   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11049 1655 Slavimir Veljković FIZILOGIJA SRCA I MIŠIĆA SR Niš Medicinski fakultet 2010       Medicina   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11050 1656 978-86-7990-056-2 VODA I ELEKTROLITI SR Niš Medicinski fakultet 2010 SL MP, TG K, Š Patologija 136 Domaća monografska publikacija 978-86-7990-056-2 Sestrinstvo
11051 1657   EMBRIOLOGIJA ČOVEKA: TEKST I ATLAS SR Beograd Data status 2010 SL MP, TG K,Š Medicina 242 Domaća monografska publikacija 978-86-7478-115-9 Sestrinstvo
11096 1702 Radovan Bogdanović EVROPSKE SMERNICE ZA PREVENCIJU, DIJAGNOZU I TERAPIJU VISOKOG KRVNOG PRITISKA KOD DECE I ADOLESCENATA SR Beograd Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" 2010 SL MP, TG K, Š Medicina 40 Domaća monografska publikacija 978-86-80451-04-6 Sestrinstvo
11098 1704 O. Đorđević Milošević PRISTUPI KLINIČKE CITOGENETIKE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2010 U, TG K, Š Medicina 200 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-053-2 Sestrinstvo
11105 1711 Zoran Radovanović GRIP SR Beograd Arhipelag 2010 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 158 Domaća monografska publikacija 978-86-86933-66-9 Sestrinstvo
11108 1714 Elizabet Kjibler Rop Ros U SMRTI I UMIRANJU: ŠTA LEKARI, SESTRE, DUHOVNICI MOGU DA NAUČE OD UMIRUĆIH SR Beograd   2010 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 217 Domaća monografska publikacija 978-86-913787 Sestrinstvo
11109 1715 Artur Vinter BOL U VRATU: UZROCI BOLA, KAKO GA SPREČITI I IZLEČITI SR Beograd Esotheria 2010 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 133 Domaća monografska publikacija 978-86-7348-401-3 Sestrinstvo
11121 1727   TEST ZA INDETIFIKACIJU ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA (AUDIT) SR Beograd Institut za javno zdravlje Srbije 2010 SL PRI, TG K, Š Medicina, Patologija 8 Domaća monografska publikacija 978-86-7358-049-4 Sestrinstvo
11124 1730 Tomislav Kažić PRIRUČNIK ZA TERAPIJU BOLESTI GASTROINTESTINALNOG TRAKTA SR Beograd Integra 2010 SL PRI, TG K, Š Medicina, Patologija 246 Domaća monografska publikacija 978-86-87907-02-7 Sestrinstvo
11132 1738   PRAKTIKUM IZ FIZILOGIJE: ZA STUDENTE MEDICINE SR Niš Medicinski fakultet 2010     K, Š Medicina   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11144 1750   RADNA SVESKA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE II DEO SR Beograd Medicinski fakultet 2010 U, TG K, Š Medicina 101 Domaća monografska publikacija 86-7117-181-7 Sestrinstvo
11145 1751 Ivica Zdravković PANIČNI POREMEĆAJI SR Beograd Obeležja 2010 SL PRI, TG K, Š Patologija, psihologija 83 Domaća monografska publikacija 978-86-83563-71-5 Sestrinstvo
11175 1781 Slobodan Janković OSNOVE KLINIČKE FARMACIJE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2010 U, TG K, Š Klinička farmakologija, primjena, davanje lijekova 152 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-056-3 Sestrinstvo
11176 1782 O. Đorđević Milošević PRISTUPI KLINIČKE CITOGENETIKE SR Kragujevac Medicinski fakultet 2010 U, TG K, Š Medicina 200 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-053-2 Sestrinstvo
11177 1783 Milutin Nenadović NEUROBIOLOGIJA KOGNITIVNIH POREMEĆAJA SR Beograd Medicinski fakulet 2010 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 138 Domaća monografska publikacija 978-86-80601-43-4 Sestrinstvo
11179 1785 Dragana Milutinović TEST- PITANJA IZ ZDRAVSTVENE NEGE: PRIJEMNI ISPIT SR Novi Sad Medicinski fakultet 2010 SL PRI, TG K, Š Medicina, obrazovanje 190 Domaća monografska publikacija 978-86-7197-321-2 Sestrinstvo
11180 1786 Ljiljanka Brajović Monografija zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju SR Beograd Zavod za psihofiziološke poremećaje 2010 SL MP, TG K, Š Patologija, psihijatrija 199 Domaća monografska publikacija 978-86-87805-01-9 Sestrinstvo
11182 1788 Gordana Leposavić Patološka fiziologija za studente farmacije SR Beograd Farmaceutski fakultet 2010     K, Š Medicina, farmacija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11183 1789 Ljiljana Goliani ANTI - AGING MEDICINA SR Beograd Oivivio 2010 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 458 Domaća monografska publikacija 978-86-86077-02-8 Sestrinstvo
11196 1802   SESTRINSKE PROCEDURE SR Beograd Data Status 2010 SL PR, TG K, Š Medicina 834 Domaća monografska publikacija 978-86-7478-032-9 Sestrinstvo
11198 1804   PRAKTIKUM SESTRINSKIH VJEŠTINA RS-BA Foča Medicinski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Medicina 147 Domaća monografska publikacija 978-99955-657-4-9 Sestrinstvo
11202 1808   PRAKTIKUM SESTRINSKIH VJEŠTINA RS-BA Foča Medicinski fakultet 2010 SL PR, TG K, Š Medicina 147 Domaća monografska publikacija 978-99955-657-4-9 Sestrinstvo
11204 1810 Slobodanka Manojlović ZDRAVSTVENA NEGA U INTERNOJ MEDICINI SR Beograd Zavod za udžbenike 2010 SL PR, TG K, Š Medicina 461 Domaća monografska publikacija 978-86-17-16324-0 Sestrinstvo
11212 1818 Mihailo Vučinić KAKO LAKŠE ŽIVETI SA OBOLELIM SRCEM SR Novi Sad Prometej 2010 MP, TG K, Š Medicina, Patologija 52 Domaća monografska publikacija 978-86-515-0439-9 Sestrinstvo
11213 1819   PRAKTIKUM IZ FIZILOGIJE SR Niš Sven 2010 SL PR, TG K, Š Medicina, fiziologija 161 Domaća monografska publikacija 978-86-7746-205-5 Sestrinstvo
11221 1827 Newton Christopher Urgentna medicina: brz pregled BIH, Srbija Banja Luka, Beograd Besjeda, Marso 2010, 2010 S U, TG K, Š Medicina, Urgentna   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11264 1870 Saša Avakumović SAMOKONTROLA U MALOM PRSTU SR Beograd Akademska misao 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 151 Domaća monografska publikacija 978-86-7466-404-9 Sestrinstvo
11265 1871 Slobodan P. Samaršić PSIHIJATRIJA: SHIZOFRENIJA DEPRESIJA: LEČENJE PSIHOTERAPIJA SR Beograd Autor 2011 MP, TG K, Š Patologija, psihijatrija 270 Domaća monografska publikacija 978-86-914507-0-0 Sestrinstvo
11266 1872 Slobodanka Manojović HITNA STANJA U INTERNOJ MEDICINI SR Beograd Zavod za udžbenike 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 293 Domaća monografska publikacija 978-86-17-17544-1 Sestrinstvo
11267 1873 Dragan Rapić CEREBRALNA PARALIZA: PRAKSIČKE I KOGNITIVNE FUNKCIJE SR Beograd CIDD 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 161 Domaća monografska publikacija 978-86-6203-014-6 Sestrinstvo
11268 1874 Slobodanka Manojović HITNA STANJA U INTERNOJ MEDICINI SR Beograd Zavod za udžbenike 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 293 Domaća monografska publikacija 978-86-17-17544-1 Sestrinstvo
11282 1888 Jasna Jevđić TRAUMA: PRIMARNO ZBRINJAVANJE TRAUMATIZOVANIH BOLESNIKA SR Kragujevac Medicinski fakultet 2011 U, TG K, Š Medicina, Patologija 365 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-063-1 Sestrinstvo
11283 1889 Karel Turza MEDICINA I DRUŠTVO SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL MP. TG K, Š Sociologija 135 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-316-2 Sestrinstvo
11284 1890 Georgij Nazarov ZDRAVA GLAVA SR Beograd IGP Prometej 2011 SL MP, TG K, Š Medicina 119 Domaća monografska publikacija 978-8687971-25-7 Sestrinstvo
11285 1891 Slobodan Obradović PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA SR Beograd MST Gajić 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 156 Domaća monografska publikacija 978-86-82021-46-9 Sestrinstvo
11288 1894 Slobodan Obradović PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA SR Beograd MST Gajić 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 156 Domaća monografska publikacija 978-86-82021-46-9 Sestrinstvo
11289 1895 Zorica Slavnić Milosavljević ATOPIJSKI DERMATITIS KOD DECE SR Beograd Drastar partner 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 50 Domaća monografska publikacija 978-86-7614-181-4 Sestrinstvo
11296 1902   VODIČ ZA FARMAKOEKONOMSKE EVAULACIJE SR Beograd Savez farmaceutskih uduženja Srbije 2011 SL V, TG K, Š Socijalna zaštita 60 Domaća monografska publikacija 978-86-910113-3-8 Sestrinstvo
11298 1904 Nebojša Zdravković STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA SR Kragujevac Medicinski fakultet 2011 U, TG K, Š Statistika 164 Domaća monografska publikacija 978-86-7760-061-7 Sestrinstvo
11303 1909   JAVNO ZDRAVLJE SR Kosovska Mitrovica Medicinski fakultet 2011 SL U, TG K, Š Medicina 278 Domaća monografska publikacija 978-86-80601-46-5 Sestrinstvo
11307 1913 Nađa Vasiljević PRAKTIKUM IZ HIGIJENE I MEDICINSKE EKOLOGIJE SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Medicina 262 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-322-3 Sestrinstvo
11314 1920 Vera Bunjevački HUMANA GENETIKA - PRAKTIKUM SR Beograd Medicnski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Medicina 111 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-321-6 Sestrinstvo
11315 1921 Gordana Dragošev OSNOVI INFORMATIKE I TEHNOLOGIJE U SESTRINSTVU SR Niš Udruženje medicinskih sestara 2011 SL U, TG K, Š Medicina, sestrinstvo 111 Domaća monografska publikacija 978-86-88679-02-2 Sestrinstvo
11336 1942 Izudin Hadžagić KLINIČKA VEKTORKARDIOGRAFIJA SR Beograd Autor 2011 SL U, TG K, Š Medicina 300 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
11339 1945   GASTROENTEROPANKREATIČNI NEUROENDOKRINI TUMORI-DIJAGNOSTIKA I LEČENJE SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 112 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-312-4 Sestrinstvo
11346 1952   HUMANA GENETIKA: SVESKA ZA PRAKTIČNE RADOVE SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Medicina 123 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-314-8 Sestrinstvo
11359 1965   PRAKTIKUM ZA MEDICINSKU FIZIOLOGIJU SA RADNOM SVESKOM I DEO (III SEMESTAR) SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL PR, TG K, Š Medicina 166 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-324-7 Sestrinstvo
11367 1973   RADNA SVESKA ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ MIKROBIOLOGIJE I IMUNOLOGIJE SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL U, TG K, Š Biologija 188 Domaća monografska publikacija 978-86-717-325-4 Sestrinstvo
11371 1977   RADNA SVESKA ZA VEŽBE IZ BROMATOLOGIJE SR Beograd Farmaceutski fakultet 2011 SL U, TG K, Š Hemijska tehnologija 45 Domaća monografska publikacija 978-86-80263-47-2 Sestrinstvo
11406 2012 Maja Nikolić - Despotović ZNAČAJ TROPONINA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU SR Beograd DTA 2011 SL U, TG K, Š Medicina, Patologija 56 Domaća monografska publikacija 978-86-82957-39-39-3 Sestrinstvo
11415 2021 Ljiljana N. Dobrijević PRENATALNI SLUŠNI SKRINING U FUNKCIJI PREDIKCIJE PSIHOFIZIOLOŠKOG RAZVOJA DETETA SR Beograd Draslar partner 2011 SL MP, TG K, Š Medicina, Patologija 117 Domaća monografska publikacija 978-86-81879-30-6 Sestrinstvo
11416 2022 Gordana Dragošev BOLNIČKE INFEKCIJE I MERE PREVENCIJE SR Niš Udruženje medicinskih sestara 2011 SL PRI, TG K, Š Patologija 324 Domaća monografska publikacija 978-86-88679-00-8 Sestrinstvo
11501 2107 Gajo Golubović REČI KOJE ŽIVOT ZNAČE SR Beograd Autor 2011 MP, TG K, Š Medicina 159 Domaća monografska publikacija 978-86-914799-0-9 Sestrinstvo
11503 2109 Gordana Dedić SUICID, POMOĆ, NADA SR Beograd Medija centar Odbrana 2011 MP, TG K, Š Patologija, psihologija 138 Domaća monografska publikacija 978-86-335-0320-4 Sestrinstvo
11510 2116 Karel Turza POJMOVNICI ZA IZBORNE PREDMETE SR Beograd Medicinski fakultet 2011 SL PRI, TG K, Š Nauka i znanje uopšte 116 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-190-8 Sestrinstvo
11540 2146 Predrag Brzaković RAK PROSTATE SR Beograd Društvo Srbije za borbu protiv raka 2011 MP, TG K, Š Medicina, Patologija 15 Domaća monografska publikacija 978-86-84511-13-5 Sestrinstvo
11563 2169 Vesna Lukić RAK DEBELOG CREVA SR Beograd Društvo Srbije za borbu protiv raka 2011 MP, TG K, Š Medicina, Patologija 15 Domaća monografska publikacija 78-86-84511-10-4 Sestrinstvo
11585 2191 Predrag Brzaković RAK PLUĆA SR Beograd Društvo Srbije za borbu protiv raka 2011 MP, TG K, Š Medicina, Patologija 23 Domaća monografska publikacija 78-86-84511-09-8 Sestrinstvo
11586 2192 Suzana Miljković UŽIVAJ NA SUNCU ALI BEZBEDNO SR Beograd Društvo Srbije za borbu protiv raka 2011 MP, TG K, Š Medicina 22 Domaća monografska publikacija 78-86-84511-21-0 Sestrinstvo
11609 2215 Vojislav Ćurčić DIJALOG DUŠE I TELA SR Beograd Dereta 2011 SL MP, TG K, Š Patologija, psihologija 217 Domaća monografska publikacija 978-86-7346-815 Sestrinstvo
11669 2275 Zoran V. Ćosić HIPERTENZIJA SR Beograd Zavod za udžbenike 2011 U, TG K, Š Medicina, Patologija 153 Domaća monografska publikacija 978-86-17-17769-8 Sestrinstvo
11948 2834 Miroslav Samardžić BOL U DONJEM DELU LEĐA SR Beograd Zavod za udžbenike 2011   MP, TG K, Š Medicina, Patologija 114 Domaća monografska publikacija 878-86-17-17499-4 Sestrinstvo
12076 2595 Danica Đarmati PRAKTIKUM I RADNA SVESKA IZ BIOHEMIJE SR Beograd Autori 2011 SL PR, TG K, Š Biologija 63 Domaća monografska publikacija 978-86-912931-1-6 Sestrinstvo
12077 2596   PLAN ZA MONITORING I EVAULACIJU STRATEŠKOG ODGOVORA NA HIV INFEKCIJU I AIDS REPUBLIKE SRBIJE SR Beograd Ministarstvo zdravlja 2011 PRI, TG K, Š Medicina, Patologija 118 Domaća monografska publikacija 978-86-83607-67-9 Sestrinstvo
12078 2597 Nebojša Radunović URGENTNO STANJE U PRENATALNOJ MEDICINI SR Beograd Novi Astakos 2011 SL U, TG K, Š Medicina 263 Domaća monografska publikacija 978-86-88525-01-5 Sestrinstvo
12079 2598 Gordana Dragošev BOLNIČKE INFEKCIJE I MERE PREVENCIJE SR Niš Udruženje medicinskih sestara- tehničara intezivnih nega, mestetije i reanimacije Srbije 2011 SL PRI, TG K, Š Infekcije 324 Domaća monografska publikacija 978-86-88679-00-8 Sestrinstvo
12080 2599 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 1 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12081 2600 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 1 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12082 2601 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 1 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12083 2602 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 1 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12084 2603 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 1 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12085 2604 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 2 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12086 2605 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 2 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12087 2606 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 2 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K,Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12088 2607 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 2 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12089 2608 Kulić Ljiljana Zdravstvena nega 2 Srbija Beograd Visoka medicinska škola strukovnih studija 2011 U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12090 2609 Stojan Kasamović ZDRAVSTVENO OBRAZOVANJE SR Požega Književno društvo Razvigor 2012 MP, TG K, Š Medicina 235 Domaća monografska publikacija 978-86-7960-115-5 Sestrinstvo
12091 2610   90 GODINA RADA (1923-2013) SR Beograd Klinički centar Srbije 2013 SL MP, TG K, Š Medicina 63 Domaća monografska publikacija 978-86-497-0009-3 Sestrinstvo
12092 2611   NACIONALNI VODIČ DOBRE KLINIČKE PRAKSE ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE KARCINOMA OVARIJUMA SR Beograd Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2013 V, TG K, Š Medicina, Ginekologija 44 Domaća monografska publikacija 978-86-83607-93-8 Sestrinstvo
12093 2612 Grupa autora Ortopedija i traumatologija: za studente med.rehabilitacije Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2013 S U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12094 2613 Grupa autora Ortopedija i traumatologija Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2013 S U,TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12095 2614 Grupa autora Ortopedija i traumatologija Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2013 S U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12096 2615 Grupa autora Ortopedija i traumatologija Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2013 S U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12097 2616 Grupa autora Ortopedija i traumatologija Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2013 S U, TG K, Š Patologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12098 2617 Kibl Džonatan Medicinska fiziologija Srbija Beograd Data Status 2013 S U,TG K, Š Fiziologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12099 2618 Kibl Džonatan Medicinska fiziologija Srbija Beograd Data Status 2013 S U, TG K, Š Fiziologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12100 2619 Kibl Džonatan Medicinska fiziologija Srbija Beograd Data Status 2013 S U, TG K, Š Fiziologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12106 2625 Jagoda Stojiljković ZDRAVSTVENA NEGA U HIRURGIJI SR Beograd Altera Books 2014 SL U, TG K, Š Hirurgija 350 Domaća monografska publikacija 978-86-89937-02-2 Sestrinstvo
12107 2626   GENETSKI MODIFIKOVANI POREDAK: OPASNOST OD GMO SR Beograd Catena mundi 2014 PRI, TG K, Š Genetika 158 Domaća monografska publikacija 978-86-6343-019-8 Sestrinstvo
12108 2627 Grupa autora Uvod u kliničku praksu II Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2015 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12109 2628 Grupa autora Uvod u kliničku praksu II Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2015 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12110 2629 Grupa autora Uvod u kliničku praksu II Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2015 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12111 2630 Grupa autora Uvod u kliničku praksu II Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2015 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12112 2631 Grupa autora Uvod u kliničku praksu II Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2015 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12113 2632 Miloš Jovanović ANESTEZIJA I OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI SR Beograd Medicinski fakultet Univerziteta CIBID 2016 SL U, TG K, Š Medicina, Oftamologija 115 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-482-4 Sestrinstvo
12114 2633 Branka Rodić-Trmčić ISHRANA ZDRAVIH LJUDI I, PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU SR Beograd Autor 2016 SL PRI, TG K, Š Medicina 81 Domaća monografska publikacija 978-86-919627-0-8 Sestrinstvo
12115 2634   HUMANA GENETIKA: SVESKA ZA PRAKTIČNE RADOVE SR Beograd Medicinski fakultet 2016 SL MP, TG K, Š Medicina 123 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-261-5 Sestrinstvo
12183 2700 Brižita Đorđević SPORTKSA FARMACIJA: ODABRANA POGLAVLJA 1 SR Beograd Farmaceutski fakultet 2016 SL U, TG K, Š Medicina 158 Domaća monografska publikacija 978-86-6273-033-6 Sestrinstvo
12184 2701 Trpinac Dušan Repitotorijum histologije i embriologije Srbija Beograd Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Farmacija, Emriologija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12258 2776 Mitrović Slobodan Uvod u kliničku praksu I Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12267 2785 Mitrović Slobodan Uvod u kliničku praksu I Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12268 2786 Mitrović Slobodan Uvod u kliničku praksu I Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12269 2787 Mitović Slobodan Uvod u kliničku praksu I Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12270 2788 Mitrović Slobodan Uvod u kliničku praksu I Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Klinička praksa   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12271 2789 Todorović Nataša Biofizika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Biofizika   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12273 2791 Todorović Nataša Biofizika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Biofizika   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12274 2792 Todorović Nataša Biofizika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Biofizika   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12275 2793 Todorović Nataša Biofizika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Biofizika   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12276 2794 Todorović Nataša Biofizika Srbija Novi Sad Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Biofizika   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12277 2795 Janjić Momir Socijalna medicina i medicinska ekologija Srbija Beograd Visoka medicinska studija strukovnih studija 2016 S U, TG K, Š Socijalna medicina   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12278 2796 Trpinac Dušan Repitotorijum histologije i embriologije Srbija Beograd Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Farmacija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12316 2835 Trpinac Dušan Repitotorijum histologije i embriologije Srbija Beograd Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Farmacija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12317 2836 Trpinac Dušan Repitotorijum histologije i embriologije Srbija Beograd Medicinski fakultet 2016 S U, TG K, Š Farmacija   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12318 2837 Svetislav Kostić PEDIJATRIJA SA NJEGOM SR Beograd Zavod za udžbenike 2017 SL U, TG K, Š Nastavni program,predmeti 339 Domaća monografska publikacija 978-86-17-19596-8 Sestrinstvo
12330 2849 Branka Rodić-Trmčić ISHRANA ZDRAVIH LJUDI I, PRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU NASTAVU SR Beograd Autor 2017 SL PRI, TG K, Š Medicina 149 Domaća monografska publikacija 978-86-919627-1-5 Sestrinstvo
12331 2850 Grupa autora Farmaceutsko zakonodavstvo i etika Srbija Beograd Farmaceutski fakultet 2018 U, TG K, Š Pravo   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12332 2851 Grupa autora Farmaceutsko zakonodavstvo i etika Srbija Beograd Farmaceutski fakultet 2018 U, TG K, Š Pravo   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12333 2852 Antoni Smit LJUDSKO TELO SR   Matica Srpska   MP, TG K, Š Medicina 574 Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo
12334 2853 Karel Turza MEDICINA I DRUŠTVO: SOCIOLOŠLI ASPEKTI SR Beograd Medicinski fakultet   SL MP, TG K, Š Medicina 136 Domaća monografska publikacija 978-86-7117-227-1 Sestrinstvo
12371 2890 Radoslav Grujić NAUKA O ISHRANI ČOVJEKA RS-BA Banja Luka         K, Š Medicina   Domaća monografska publikacija   Sestrinstvo

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.