Skip to main content

Razvojna psihopatologija

Šifra

322404

Naziv predmeta

Razvojna psihopatologija

Nastavnik

Prof.dr Rosa Šapić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Razvojna psihologija i Opšta psihopatologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina  

Uža naučna oblast

Psihijatrija

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je upoznavanje sa:

  • razvojnim fazama i razvojnim smetnjama u detinjstvu,
  • normalnim i patološkim razvojem djece,
  • klasifikacijom psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji,
  • psihoterapijskim pristupom u radu sa djecom i mladima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • poznaju normalan razvoj djeteta i poremećaje u razvoju,
  • razumiju uticaj genetskih, porodičnih i socijalnih faktora na pojavu razvojnih teškoća, smetnji i poremećaja,
  • prepoznaju kliničke slike različitih psihičkih poteškoća u dječjem i adolescentnom uzrastu,
  • usvoje osnove terapijskog rada sa djecom i mladima.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Istorijski pregled shvatanja razvoja djece; Kognitivni i afektivni razvoj djeteta; Normalno i patološko u djetinjstvu i mladosti; Razvojne faze i razvojne smetnje; Razvojne krize; Strahovi kod djece; Traume u djetinjstvu; Zanemarivanje i zlostavljanje; Nasilje u porodici; Klasifikacija poremećaja i dijagnostika; Specifičnosti u odnosu na kriterijume procjene kod odraslih; Mentalna retardacija; Poremećaji psihološkog razvoja (govora i jezika, školskih vještina, motornih funkcija, specifični); Poremećaji ponašanja i emocija (hiperkinetički poremećaj, poremećaji ponašanja, emocionalni poremećaji, tikovi, specifični);  Psihoterapijski pristup u radu sa djecom i mladima.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Diskusija o sadržajima teorijske nastave. Obilazak  institucija koje se bave razvojnom problematikom. Prikaz video materijala.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Vulević, G. (2016), Razvojna psihopatologija, Akademska knjiga, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Tadić, N. (2006), Psihijatrija detinjstva i mladosti, Naučna KMD d,o,o, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

15+15

10

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.