Skip to main content

Razvojna psihologija

Šifra

500302

Naziv predmeta

Razvojna psihologija

Nastavnik

Doc.dr Mirjana Nikolić

Status predmeta

Obavezni

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Uvod u razvojnu psihologiju

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Razvojna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Usvajanje znanja o:

  • genetskim osnovama razvoja,
  • fundamentalnim teorijama razvoja,
  • razvojnim promjenama,
  • mogućnostima i tehnikama procjene u razvojnoj psihologiji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon završetka kursa studenti će:

  • ovladati osnovnim teorijama razvoja u razvojnoj psihologiji,
  • steći osnovna znanja o mehanizmima razvojnih promjena,
  • savladati procjenjivanje razvojnih faza i nivoa zrelosti,
  • steći uvid u mogućnost primjene razvojno-psiholoških saznanja u stručnoj praksi.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Genetske osnove razvoja; Pijažeova teorija razvoja; Teorija Vigotskog; Bolbijeva teorija afektivnog vezivanja; Učenje i razvoj; Govor i mišljenje; Socijalizacija i psihički razvoj; Socijalizacija djeteta; Uslovi za socioafektivni razvoj; Mehanizmi razvojnih promjena: procesi i višestruki uticaji; Procjena razvojnih faza i nivoa zrelosti; Metode i tehnike procjene; Biopsihosocijalna perspektiva istraživanja razvoja; Periodizacija razvoja u odrasloj dobi; Pokazatelji zrelosti i starosti i razvojni zadaci.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Interaktivan rad u grupama. Analiza i diskusija teorijskih koncepata. Predstavljanje tehnika za procjenu psihomotornog, socioafektivnog i moralnog razvoja. Prezentacija i diskusija o naučnim filmova iz oblasti emocionalnog razvoja.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, izrada i odbrana seminarskih radova, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Žiropađa, Lj. (2007), Razvojna psihologija, Čigoja štampa, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Toličić, I. (1975), Dečja psihologija, Zavod za udžbenike, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

15

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.