Skip to main content

Razvoj psihologije kao nauke i struke

Šifra

500101

Naziv predmeta

Razvoj psihologije kao nauke i struke

Nastavnik

Prof.dr Tamara Džamonja

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • istorijskim razvojem psihologije,
  • temeljnim karakteristikama psihologije kao naučne discipline,
  • granama u psihologiji,
 • psihologijom kao strukom.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:

 • poznavati istorijski razvoj psiholoških ideja do formiranja psihologije kao samostalne nauke,
 • prepoznati osnovna obilježja psihologije kao prirodne i društvene nauke,
 • razumjeti osnovne pojmove u psihologiji i bazična pitanja psihologije,
 • steći uvid u osnovne grane psihologije i područja primjenjene psihologije,
 • razumjeti psihologiju kao struku.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u psihologiju; Prednaučna psihologija; Psihologija u sklopu prirodnih nauka; Strukturalna psihologija; Funkcionalna psihologija; Psihološke škole i pravci; Psihologija kao nauka i struka; Metode psihologije; Naučni zakoni; Objašnjenje u psihologiji; Biološki temelji psihologije; Psihičke funkcije; Grane psihologije; Primjena psihologije u različitim područjima života; Standardi rada i opisi poslova psihologa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Rot, N. (2010), Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Vigotski, L. (2005), Pitanja teorije i istorije psihologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

20+20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.