Skip to main content

Razvoj kurikuluma

Šifra

500615

Naziv predmeta

Razvoj kurikuluma

Nastavnik

Doc.dr  Mirjana Nikolić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Pedagoška psihologija i Evaluacija obrazovnih ishoda

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznati studente:

  • sa principima tradicionalne i savremene nastave
  • sa specifičnostima ciljeva, programa, oblika nastave i učenja, ocjenjivanja i uloge nastavnika
  • načinima da dizajniraju postupke koji će motivisati učenike u nastavnom procesu
  • razviti kreativne sposobnosti i ovladavanje  praktičnim vještinama potrebnim za profesiju.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobiti  studente :

  • da koriste metode i tehnike, analizu podataka u aktivnom učenju
  • primenjuju principe rada aktivnog učenja
  • analiziraju makro i mikro sredinu koja determiniše nastavni proces
  • da kritički promišljaju probleme vaspitanja i obrazovanja
  • da učestvuju u stručnim diskusijama koje se tiču unapredjenja nastavnog procesa

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Savremena saznanja o učenju i nastavi; Aktivnost učenika u savremenoj nastavi; Principi interaktivne  nastave (iskustveno učenje, učenje kroz saradnju, značaj motivacije,  individualizacija i diferencijacija u nastavi); Kriterijumi za izbor metoda i tehnika rada u nastavi; Različiti tipovi aktivnosti: zagrevajuće, uvodne, gradivne, završne; Planiranje, realizacija i evaluacija interaktivne nastave; Izazovi u planiranju i realizaciji interaktivne nastave;  Uloge nastavnika u interaktivnoj i aktivnoj nastavi.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Planiranje nastavnog časa uz upotrebu interaktivnih i kooperativnih nastavnih metoda i tehnika. Realizacija nastavnog časa uz upotrebu interaktivnih i kooperativnih metoda i tehnika u simuliranim okolnostima. Evaluacija realizovanih aktivnosti i praćenje procesa sopstvenog učenja.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, dijalog, diskusija, praktični rad.

Literatura-obavezna

1. Pavlović Breneselović, D. i Radulović, L. (2014), Interaktivna nastava – praktikum, Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet, Beograd.

Literatura-preporučena

1. Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001), Priručnik za primenu metoda aktivnog učenja/nastave, Publikom, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.