Skip to main content

Psihoterapisjki pravci i modeli

Šifra

500506

Naziv predmeta

Psihoterapijski pravci i modeli

Nastavnik

Doc. dr Lidija Vasiljević

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Osnove psihoterapije i savjetovanja

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Klinička psihologija

Opis predmeta

Cilj

Studenti će upoznati:

  • opšta načela najvažnijih pravaca u psihoterapiji
  • razlike između terapijskih pravaca i modela
  • mehanizme terapijskog djelovanja u okviru svakog pojedinačnog modaliteta

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon ovog kursa studenti će:

  • poznavati različite terapijske modalitete
  • razumjeti razlike između psihoterapijskih škola i modela
  • savladati metode različitih psihoterapija
  • razviti motivaciju za bavljenje psihoterapijom i preferencije ka određenim modalitetima

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Teorijske osnove različitih modaliteta; Dinamski modaliteti; Psihoanalitička terapija; Bihevioralna terapija; Kognitivna terapija; Racionalno-emocionalna-bihevioralna terapija; Klijentom usmjerena terapija;  Egzistencijalistička terapija; Geštalt terapija; Transakcijska analiza; Psihodrama; Sistemska porodična terapija; Muzikoterapija i art terapija; Integrativna terapija; Savremeni trendovi u psihoterapiji.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava i praktična prezentacija modaliteta.

Literatura-obavezna

1.Biro, M., Butolo, V. (2003), Klinička psihologija, Futura publikacije, Novi Sad

Literatura-preporučena

1.Erić, Lj. (2011), Psihoterapija, Psihopolis, Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

/

15

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.