Skip to main content

Psihopatologija-specijalni dio

Šifra

322405

Naziv predmeta

Psihopatologija-specijalni dio

Nastavnik

Prof.dr Rosa Šapić

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Opšta psihopatologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Psihijatrija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • kategorijama mentalnih poremećaja prema savremenim klasifikacijama
  • specifičnim subkategorijama mentalnih poremećaja
  • etiologijom, kliničkom slikom, tokom i načinom liječenja mentalnih poremećaja
  • principima liječenja i rehabilitacije duševnih bolesnika

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da na kraju kursa budu sposobni da:

  • prepoznaju mentalne poremećaje u odnosu na njihovu sindromsku manifestaciju
  • definišu nozološke entitete
  • razumiju principe i modele liječenja mentalnih poremećaja

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Međunarodna klasifikacija mentalnih poremećaja; Dijagnostika mentalnih poremećaja (psihijatrijski pregled i psihološki nalaz); Organski uključujući i simptomatski mentalni poremećaji; Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja nastali zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci; Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću; Poremećaji raspoloženja; Neurotski sa stresom povezani i somatoformni poremećaji; Bihevioralni sindromi udruženi sa fiziološkim poremećajima i somatskim stanjima; Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih osoba; Mentalna retardacija; Epidemiologija mentalnih bolesti; Liječenje duševnih bolesnika; Psihoterapija; Socioterapija; Rehabilitacija duševnih bolesnika i organizacija psihijatrijske zaštite.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, izrada, prezentacija i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

1. Marić, J. (2005), Klinička psihijatrija, Megraf, Beograd. 

Literatura-preporučena

1.Jašović Gašić, M., Lečić Toševski, D. (2014), Psihijatrija, Medicinski fakultet, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

45

15

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

15

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.