Skip to main content

Psihologija rada i organizacije

Šifra

500610

Naziv predmeta

Psihologija rada i organizacije

Nastavnik

Doc.dr Mirjana Nikolić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Osnovi organizacijske psihologije

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • bazičnim problemima i teorijama psihologije rada,
  • metodama i tehnikama u psihologiji rada,
  • primjenom znanja iz psihologije rada u radnim organizacijama.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju kursa studenti će:

  • proširiti usvojena znanja iz oblasti psihologije rada i organizacije,
  • razumjeti ulogu stavova i motivacije u radnom procesu,
  • prepoznati konflikte i ometajuće faktore u radnoj sredini,
  • sagledati moguće pristupe u rješavanju praktičnih problema.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Socijalno-psihološki pristup radu; Ličnost i organizacija; Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije; Metode i tehnike u psihologiji rada; Učenje u procesu rada; Zadovoljstvo i stavovi prema radu; Stavovi i radni učinak; Posljedice nepovoljnih stavova: izostanci, fluktuacija, zakašnjenje, devijantno ponašanje; Motivacija za rad; Radne grupe i grupna dinamika; Rukovođenje u organizaciji; Komuniciranje u procesu rada; Konflikti u organizaciji; Ometajući faktori radne sredine; Nove tehnologije i oblikovanje rada.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vježbe prate teorijsku nastavu, diskusionog tipa.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima, rad u maloj grupi, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Mihailović, D. (2010), Psihologija rada i organizacije, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Frančesko, M., Mirković, B. (2008), Organizaciono ponašanje: moć poznavanja organizacionog ponašanja, Prometej, Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

15

25

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.