Skip to main content

Psihologija porodice

Šifra

500402

Naziv predmeta

Psihologija porodice

Nastavnik

Doc. dr Lidija Vasiljević

Status predmeta

Izborni

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Socijalna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • teorijskim konceptima u proučavanju porodice
  • životnim ciklusima porodice
  • odnosima u porodici
  • terapijom i istraživanjem porodice

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti će biti sposobni da:

  • razumiju teorijske koncepte porodice
  • analiziraju funkcionalnost i disfunkcionalnost porodica
  • prepoznaju nove modalitete porodičnog funkcionisanja
  • sagledaju probleme u porodičnom sistemu i dinamici porodice
  • procjene porodične odnose i implikacije za terapiju

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definisanje porodice; Teorijski pristupi u određenju porodice; Tipologija porodice; Funkcionalne i disfunkcionalne porodice; Životni ciklusi porodice; Struktura porodice; Odnosi u porodici; Vaspitni modeli; Porodica i kriza; Alternativne porodice; Nove društvene okolnosti i porodični sistem; Sistemski pristup porodici; Porodična terapija; Tehnike za procjenu braka i porodice; Istraživanja  porodice.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja, izrada seminarskih radova.

Literatura-obavezna

1. Obradović, J., Čudina-Obradović, M. (2006), Psihologija braka i obitelji, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

/

15

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

25

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.