Skip to main content

Psihologija percepcije

Šifra

500102

Naziv predmeta

Psihologija percepcije

Nastavnik

Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta jeste da studenti steknu znanje o:

 • psihološkim i pojedinim filozofskim teorijama percepcije,
 • osnovama fiziologije percepcije,
 • osnovnim principima i zakonitostima procesa percepcije,
 • eksperimentalnim istraživanjima i empirijskim zakonitostima u oblasti percepcije,
 • pojedinim perceptivnim fenomenima koji distingiraju naučno mišljenje od zdravorazumskog.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Po završetku kursa student bi trebalo da ovlada:

 • osnovnim znanjima o prvom od četiri psihička procesa – perceptivni procesi (ostala tri: kognitivni, afektivni i konativni),
 • znanjima o povezanosti perceptivnih sa ostalim psihičkim procesima i psihičkim osobinama,
 • vještinama teorijske i praktične primjene znanja o percepciji na saznavanje drugih psihičkih procesa i psihičkih osobina,
 • nekim  vještinama primjene znanja u svakodnevnom životu.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Istorijat shvatanja o percepciji (filozofija, strukturalističko-funkcionalistička psihologija, geštalt-psihologija, fenomenologija); Savremene nauke i percepcija (programi i računari, kognitivna obrada informacija); Psihofiziološke osnove vizuelne percepcije; Psihofiziološke osnove slušne percepcije; Psihofiziološke osnove taktilne percepcije; Psihofiziološke osnove percepcije ukusa i mirisa; Psihofiziološke osnove percepcije prostora, vremena i pokreta; Psihofiziološke osnove statike i kinestetike; Interakcija modaliteta; Percepcija oblika i objekata; Učenje i percepcija (rano učenje, apercepcija); Kognitivna obrada informacija; Afektivno-konativni procesi i percepcija (perceptualna akcentuacija i inhibicija, estetika i perceptualno uživanje); Osnovni problemi psihofizike (stimulus, apsolutni prag, diferencijalni prag); Veberov zakon, Fehnerov zakon.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Demonstracija nekih perceptivnih fenomena i slikovito predstavljanje istih.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, teorijske vježbe, praktične vježbe.

Literatura-obavezna

 1. Ognjenović, P. (2011), Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike, Beograd.
 2. Kostić, A. (2010), Kognitivna psihologija, Zavod za udžbenike, Beograd.

Literatura-preporučena

1.  Bajić, B. (2009), Opšta psihologija. Stena pres, Beograd.

2. Radonjić, S. (1992), Opšta psihologija II: sa dodatkom, Centar za primenjenu psihologiju društva psihologija Srbije, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

60

15

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15+15

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.