Skip to main content

Psihologija ličnosti

Šifra

500106

Naziv predmeta

Psihologija ličnosti

Nastavnik

Prof.dr Tamara Džamonja

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je:

  • sticanje osnovnih znanja iz psihologije ličnosti,
  • razumijevanje teorijskih postavki,
  • upoznavanje sa osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenata se očekuje da:

  • reprodukuju znanja o osnovnim problemima psihologije ličnosti,
  • razumiju specifičnosti i poznaju osnovne karakteristike bazičnih teorijskih pravaca  u psihologiji ličnosti,
  • ovladaju osnovnim metodolološkim strategijama za procjenu ličnosti,
  • razumiju odnos između teorija i istraživanja unutar psihologije ličnosti i ostalih psiholoških disciplina.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Psihologija ličnosti kao naučna disciplina; Osnovni pojmovi u psihologiji ličnosti (ličnost, osobine ličnosti, samstvo, tip, karakter, identitet); Biološke osnove osobina ličnosti; Osobine i tipovi ličnosti, Psihodinamski pravci i Frojdova psihoanaliza; Savremena psihoanalitička teorija; Analitička teorija Junga; Sociopsihološke teorije (Adler, From, Hornaj); Humanistička teorija Maslova; Biheviorističke teorije (Votson, Skiner, Volpi, Bandura); Kognitivistička paradigma (Bek, Elis, Keli);  Rodžersova teorija; Egzistencijalistička psihologija; Psihologija individualnih razlika (Ajzenk, Katel, Kosta, Grej, Klonindžer); Metode istraživanja u psihologiji ličnosti i testovi ličnosti.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Diskusija o sadržajima teorijske nastave. Upoznavanje sa metodama istraživanja u psihologiji ličnosti.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vježbe, izrada i odbrana seminarskih radova.

Literatura-obavezna

1. Smederevac, S., Mitrović, D. (2018), Ličnost-metode i modeli, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

2. Džamonja Ignjatović, T. (2016), Psihologija ličnosti – autorizovana skripta.

Literatura-preporučena

1. Rot, N. (2010), Psihologija ličnosti, Zavod za udžbenike, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

15

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

10

20

15

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.