Skip to main content

Pripreme pacijenata za procedure u radiologiji

Šifra

321201

Naziv predmeta

Pripreme pacijenata za procedure u radiologiji

Nastavnik

Doc. dr Olivera Kosovac

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Radiologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznati studente sa osnovama radiološke anatomije, radiološkom aparaturom, biološkim učincima jonizirajućeg zračenja, zaštitom osoblja i bolesnika od jonizirajućeg zračenja i radiološkim metodama oslikavanja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Sticanje osnovnih znanja za rad na digitalnoj radiološkoj dijagnostici ( CT, MR, UZ, DSA), počevši od pripreme, pozicioniranja radiološke obrade te ocjene kvaliteta dobijenih radioloških slika; Osposobljavanje studenata za razumijevanje osnovnih fizikalnih načela u ljudskom organizmu s ciljem razumijevanja daljih kompleksnijih sadržaja; Osposobljavanje studenata sestrinstva za učestvovanje u racionalnoj radiološkoj dijagnostici.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Zdravstvena njega u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji; Zračenje i zaštita od zračenja; Osnovne tehnike pregleda u radiologiji; Klinička radiologija toraksa, abdomena, urotrakta, koštano-zglobnog sistema, centralnog nervnog sistema i dojke; Nevaskularna interventna radiologija; Vaskularna interventna radiologija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, konsultacije, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Nikolić S., Radiologija – imidžing u zdravstvu, 2014, Naša knjiga

2. Bošnjasković P., Praktikum kliničke radiologije, DATA STATUS, Beograd - 2009.

Literatura-preporučena

1. Stanković J., Milošević N., Osnovi radiološke fizike, Beograd 2007.

2. Praktikum kliničke radiologije, Petar Bošnjaković, Dragan Stojanov, Zoran Radovanović, Slađana Petrović, Data status

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

 

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.