Skip to main content

Prerada mlijeka

Šifra

450504

Naziv predmeta

Prerada mlijeka

Nastavnik

Doc.dr Mersida Jandrić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Naučna disciplina

Prerada animalnih proizvoda

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući sticanje znanja vezanih za izgradnju, opremanje i funkcionisanje objekata za proizvodnju mlijeka, upoznavanje sa preradom mlijeka, odnosno proizvodnjom pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka, kiselomliječnih proizvoda, kondenzovanog i koncentrovanog mlijeka, sušenog mlijeka, sireva, maslaca. Ekonomski aspekti u proizvodnji mlijeka.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na  kraju  modula  student  treba  da  pokaže  poznavanje  i  razumijevanje  svih  stavki  zadatih  u cilju predmeta. Takođe, student treba da bude osposobljen za  aktivno učešće u izgradnji i opremanju objekata za proizvodnju mlijeka. Student mora poznavati organizacija rada u pogonu industrije mlijeka i biti osposobljen da učestvuje u identifikaciji i analizi ključnih tačaka u proizvodnom procesu industrije mlijeka, primjeni znanja i riješi probleme u proizvodnom procesu industrije mlijeka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Objekti za preradu mlijeka; Organizacija snabdjevanja pogona sirovim mlijekom; Proizvodnja pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka; Kiselomliječni proizvodi; Proizvodnja koncentrovanog i kondenzovanog mlijeka; Proizvodnja sušenih mliječnih proizvoda; Proizvodnja sireva, maslaca i dr.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Proračuni utroška repromaterijala u preradi mlijeka

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima i video zapisima.

Literatura-obavezna

  1. Maćej O. (2007): Proteini mleka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Reljin S. (2007): Snabdevanje Beograda mlekom, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

 

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.