Skip to main content

Poslovno pravo

Šifra

550804

Naziv predmeta

Poslovno pravo

Nastavnik

Prof.dr Boro Krstić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Pravo

Uža naučna oblast

Poslovno pravo i pravo društava

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim elementima pravnog i institucionalnog okvira poslovanja privrednih subjekata. Ovakva znanja su neophodna da bi studenti shvatili organizacionu strukturu kompanija, banaka, osiguravajućih organizacija i drugih poslovnih subjekata i pravne odnose u koje one stupaju prilikom obavljanja svojih delatnosti.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Predmet studentima pruža teorijska saznanja, pozitivnopravna i uporednopravna rijješenja i standarde, kao i iskustva sudske prakse.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Pravni izvori. Privredni subjekti. Zastupanje. Pravne forme privrednih društava. Privatizacija. Promjena pravne forme. Društva lica - društva sa neograničenim rizikom. Društva kapitala - društva sa ograničenim rizikom. Zadružna društva. Banke. Osiguravajuća društva. Berze. Investicioni fondovi. Brokersko - dilerska društva. Povezivanje privrednih društava. Strukturna, finansijska i poslovna povezivanja, ugovorna povezivanja. Reorganizacija i prestanak privrednog društva. Pravo konkurencije i zaštita potrošača. Antimonopolsko pravo. Nelojalna konkurencija. Pravo potrošača. Pravo prirodnih resursa. Privredna društva i zaštita životne sredine. Odgovornost. Kaznena politika. Naknada štete.

Pojam ugovora u privredi. Zaklјučenje ugovora. Zaštitne klauzule. Prestanak ugovora. Posebni ugovori u privredi. Pravo industrijske svojine: patent, dizajn, robni i uslužni žig. Transfer tehnologije. Franšizing. Strana ulaganja. Transnacionalne kompanije. Slobodne zone. Koncesije. Bankarsko poslovanje.

Kreditni poslovi (kredit, faktoring, forfeting, lizing). Akreditiv. Bankarska garancija. Berze i tržište kapitala.

Hartije od vrijednosti.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja, teorijske vježbe i interaktivna nastava.

Literatura-obavezna

  1. Mirko Vasiljević (2014): Trgovinsko pravo, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, Beograd.
  2. Janko P. Veselinović (2011): Privredno pravo, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.

Literatura-preporučena

  1. Jevremović Petrović T. (2014): Grupe privrednih društava, Pravni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Lucija Jovanović-Spirović (2006): Poslovno pravo. Beogradska bankarska akademija. Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.