Skip to main content

Posebna fitofarmacija

Šifra

410402

Naziv predmeta

Posebna fitofarmacija

Nastavnik

Doc.dr Marija Bajagić

Status predmeta

Izborni  

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Opšta fitofarmacija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Zaštita zdravlja biljaka

Opis predmeta

Cilj

Osposobljavanje studenata za racionalnu i bezbjednu primjenu zoocida, fungicida i herbicida koji se koriste u poljoprivredi. Stečena znanja treba da predstavljaju osnovne informacije za njihovu racionalnu primjenu u cilju suzbijanja biljnih bolesti štetočina i korova, kao i zaštite ljudi i životne sredine.

Ishod učenja na nivou predmeta

Poznavanje osnovnih osobina zoocida. Upoznavanje osnovnih karakteristika fungiicida po načinu, mehanizmu djelovanja i efektima. Poznavanje karakteristika hemijskih jedinjenja kao herbicida, njihove efikasnosti, fitotoksičnosti, perzistenstnosti i rezistentnosti.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Insekticidi: Inhibitori, acetilholin esteraze, vodulatori i blokatori NA-kanala, antifiding jedinjenjem, inhibitori biosinteze hitina, jedinjenja nespecifičnog djelovanja, mikrobiološki insekticidi. Akaricidi: inhibitori rasta i razvoja grinja, respiratorni otrovi, inhibitori sinteze lipida. Rodenticidi: antikoagulanti, respiratorni otrovi. Nematocidi: respiratorni otrovi. Moluskocidi: inhibitori acetilholin esteraze. Podjele fungicida; osnovne karakteristike fungicida.  Herbicidi koji djeluju na procese fotosinteze; Herbicidi koji djeluju na biosintezu hlorofila; Herbicidi koji djeluju na sintezu karotenoida. herbicidi koji djeluju na biosintezu lipida; Herbicidi koji djeluju na biosintezu aminokiselina; Herbicidi koji djeluju na biosintezu aromatičnih jedinjenja; Herbicidi koji djeluju kao auksini; Herbicidi koji djeluju mikrotubule.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Rad u polju za ispitivanje efikasnosti pesticida.

Metode izvođenja nastave

Pored teorijske nastave primenjuju se terenske vježbe.

Literatura-obavezna

  1. Janjić V. (2005): Fitofarmacija, Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd.

Literatura-preporučena

  1. Krstić, B., Stanković, I. (2012): Viroze bilja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Tamaš, N. (2017): Praktikum iz fitofarmacije-Zoocidi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.