Skip to main content

Poljoprivredno zakonodavstvo

Šifra

550803

Naziv predmeta

Poljoprivredno zakonodavstvo

Nastavnik

Prof.dr Boro Krstić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Pravo

Uža naučna oblast

Poslovno pravo i pravo društava

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je upoznati studente sa legislativom u poljoprivredi, koje će završenom studentu omogućiti osnovna znanja za obavljanje poslovnih aktivnosti, u vođenju poljoprivrednog subjekta, te radu u pravnim i stručnim službama agrobiznisa.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Poznavanje propisa i standarda u polјoprivredi Republike Srpske, objasniti pojam i svrhu zakona i zakonodavstva, identifikkovati  najvažnije zakonske propise u agrobiznisu u  Republici Srpskoj i EU.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvod u predmet i definicije zakonodavstva. Ustav Republike Srpske. Zakon o poljoprivredi i zakonodavstvo u agrobiznisu: opšte postavke i objašnjenja pojmova. Uvod u seminarsku nastavu, predlog tema i pojašnjenje pravila pisanja seminarskog rada. Pregled i pojašnjenje zakona i uredbi ZPP EU po sektorima. Zakonska podloga u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima; regionalne specifičnosti, međunarodne organizacije. Pravni okvir djelovanja u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u Republici Srpskoj. Pregled najvažnijih zakona i podzakonskih propisa u poljoprivredi Srpske. Usklađivanje nacionalnih zakona sistavu i legislativi EU.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Teorijska, interaktivna, konsultacije, seminarski radovi.

Literatura-obavezna

Zakon o poljoprivredi (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 7/0620/0786/07 i 71/09)

Zakon o hrani (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 19/17)

Zakon o stočarstvu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 44/15)

Zakon o organskoj proizvodnji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 12/13)

Zakon o ribarstvu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 72/12)

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 52/10)

Zakon o Komori inženjera poljoprivrede (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/09 i 58/19)

Zakon o zaštiti zdravlja bilja u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 25/09)

Zakon o genetički modifikovanim organizmima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 103/08)

Zakon o poljoprivrednim zadrugama (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 73/0878/11 i 106/09)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 93/0686/0714/105/12 i 58/19)

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

15

/

135

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

25

10

15

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.