Skip to main content

Pedologija

Šifra

 410304

Naziv predmeta

Pedologija

Nastavnik

Doc.dr Zorica Golić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Nauka o zemljištu

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu poznavanje faktora obrazovanja zemljišta, ektomorfoloških i endomorfoloških karakteristika zemljišta, osnovnih fizičkih i hemijskih karakteristika zemljišta, principa i kategorija taksonomije zemljišta; morfoloških, fizičkih, hemijskih karakteristika pojedinih tipova zemljišta.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da bude osposobljen za: uzimanje uzoraka zemljišta za laboratorijska istraživanja, definisanje pedogenetskih horizonata, metode ispitivanja osnovnih fizičkih karakteristika zemljišta, metode ispitivanja osnovnih hemijskih karakteristika zemljišta, identifikaciju tipova zemljišta iz reda automorfnih, hidromorfnih i halomorfnih zemljišta; korišćenje pedološke baze podataka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Geneza zemljišta, morfologija zemljišta, fizika zemljišta, hemija zemljišta, taksonomske jedinice zemljišta; karakteristike automorfnih zemljišta; karakteristike hidromorfnih zemljišta; karakteristike halomorfnih zemljišta.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Terensko istraživanje zemljišta i uzimanje uzoraka, Morfološke osobine zemljišta, Laboratorijsko istraživanje zemljišta: Fizičkih osobina, Hemijskih osobina, Na terenu: upoznavanje studenata sa sistematskim kategorijama zemljišta

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima. Na kraju praktične nastave predviđeno je polaganje kolokvijuma.

Literatura-obavezna

  1. Đorđević A. (2016): Pedologija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Knežević M. (2011): Praktikum iz pedologije, Šumarski fakultet, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje 

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

 Drugi oblici nastave (DON)

 

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

                 

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.