Skip to main content

Osnovi tehnologije animalnih proizvoda

Šifra

 450503

Naziv predmeta

Osnovi tehnologije animalnih proizvoda

Nastavnik

Doc.dr Mersida Jandrić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Inžinjerstvo i tehnologija

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Naučna disciplina

Prerada animalnih proizvoda

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući sticanje znanja o :

Preradi mlijeka u proizvodnji pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka; Kiselomliječnih proizvoda, sireva, pavlake i maslaca, kondenzovanog i koncentrovanog mlijeka i sušenih mliječnih proizvoda; Osnovnim pojmovima vezanih za tehnologiju klanja životinja i obradu, ocjenu i klasiranje trupova na liniji klanja, tehnologiji hlađenja mesa, rasjecanja i kategorizacije mesa, pakovanja i otpreme mesa, kulinarske obrade mesa, osnovnih veterinarsko-higijenskih zahtjeva.

Ishod učenja na nivou predmeta

Na kraju  modula student treba da pokaže poznavanje i razumjevanje svih oblasti obuhvaćenih sadržajem predmeta.

Takođe, student treba da bude osposobljen za učestvovanje u identifikaciji i analizi kritičnih kontrolnih tačaka u tehnološkim postupcima industrijske prerade mlijeka i mesa; Primjenu znanja i rešavanja problema u pogonima industrije mlijeka i mesa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovi tehnoloških procesa u proizvodnji: pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka; kiselomliječnih proizvoda, sireva, pavlake i maslaca; koncentrovanog i kondenzovanog mlijeka; sušenih mliječnih proizvoda. Objekti za proizvodnju mesa; Sirovine za proizvodnju mesa, Proizvodnja mesa papkara i živine, Rasjecanje obrada i kategorizacija mesa, Proizvodnja pojedinih grupa proizvoda od mesa, pakovanje i otprema mesa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Pogonska nastava i vježbe

Metode izvođenja nastave

Nastava će se izvoditi kroz klasična predavanja i laboratorijske, kao i metode interaktivne nastave. Od metoda interaktivne nastave u nastavi koriste se individualne, grupne, odnosno timske kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja.

Literatura-obavezna

  1. Puđa, P. (2008): Tehnologija mleka 1. Opšte sirarstvo ( u štampi) ;
  2. Vuković, I. (1998): Osnove tehnologije mesa, Veterinarski fakultet, Beograd.
  3. Ostojić, M. (2007): Proizvodnja mleka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Bodanović, V. (2016): Optimizacija tehnoloških postupaka i zotehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

 Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.