Skip to main content

Osnovi organizacijske psihologije

Šifra

500608

Naziv predmeta

Osnovi organizacijske psihologije

Nastavnik

Doc.dr Mirjana Nikolić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa:

  • osnovnim pojmovima u organizacijskoj psihologiji,
  • granama psihologije rada,
  • psiho-fiziološkim osnovama čovjekove radne aktivnosti,
  • metodama povećanja produktivnosti i sigurnosti ljudi na radu,
  • ulogom psihologa u različitim organizacijama.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon završetka kursa studenti će:

  • steći uvid u predmet i ciljeve psihologije rada,
  • razumjeti primjenu psiholoških znanja u oblastima organizacije, menadžementa ljudskim resursima i marketingu,
  • razviti kompetencije za intervencije u organizaciji,
  • razumjeti ulogu psihologa u organizacijskoj psihologiji .

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet, ciljevi i zadaci psihologije rada; Grane psihologije rada; Ličnost, sposobnost i rad; Čovjekova radna aktivnost: psihološki i fiziološki zahtjevi; Individualne razlike i radna uspješnost: Motivacija za rad, adaptacija i zadovoljstvo poslom; Procjena uspješnosti u poslu; Zamor, nesreće i  povrede na radu; Stres na radu; Ergonomija: interdisciplinarni pristup humanizaciji rada; Kadrovska psihologija; Organizacijski trening i razvoj ljudskih resursa; Psihologija u marketingu  i ponašanje potrošača; Profesionalna orijentacija, selekcija i osposobljavanje; Psihologija rada kao profesija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktična nastava prati obradu tematskih jedinica sa teorijske nastave.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava i izrada i odbrana seminarskih radova, diskusija.

Literatura-obavezna

1. Mihailović, D. (2010), Psihologija rada i organizacije, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Yukl,G. (2008) Rukovođenje u organizacijama, Naklada Slap, Zagreb.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

30

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.