Skip to main content

Osnovi ekonomije

Šifra

 521301

Naziv predmeta

Osnovi ekonomije

Nastavnik

Doc.dr Radovan Živković

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ekonomija i poslovanje

Uža naučna oblast

Teorijska ekonomija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje osnovnog ekonomskog znanja iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ekonomske teorije

Ishod učenja na nivou predmeta

Poznavanje bitnih ekonomskih kategorija, zakona i teorija u cilju efikasnog učestvovanja u ekonomskom životu i donošenja  optimalnih ekonomskih odluka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet ekonomije; Odnos ekonomije i drugih društvenih nauka; Pojam, komponente, determinante i oblici društvene proizvodnje; Uloga države u privredi; Predmet mikroekonomije; Proizvodnja i troškovi proizvodnje; Maksimizacija profita; Potpuna konkurencija; Monopol; Oligopol; Tržišta faktora proizvodnje; Makroekonomski agregati; Novac i inflacija; Budžetski deficit i nacionalni dug; Privredni ciklusi i nezaposlenost; Ekonomski rast; Međunarodni monetarni sistem i međunarodne finansije; Ekonomske teorije.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktični zadaci prate teorijsku nastavu.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima,interaktivna nastava, diskusija.

Literatura-obavezna

  1. Njegovan, Z. (2018): Principi ekonomije, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Milošević G. (2009): Osnovi ekonomije, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Literatura-preporučena

1. Pušara N. (2015): Ekonomija, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno  časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.