Skip to main content

Organska biljna proizvodnja

Šifra

410113

Naziv predmeta

Organska biljna proizvodnja

Nastavnik

Prof.dr Jela Ikanović

Status predmeta

Izvorni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Ratarstvo

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje:

    1. znanja iz osnovnih principa organske poljoprivrede kao posebnog sistema zemljoradnje zasnovanog na prethodnim ekološkim znanjima, i upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi.
  1. b) vještina korišćenja različitih metoda bitnih za negovanje sposobnosti i prenošenja znanja u organskim sistemima gajenja u ratarskoj i hortikulturnoj proizvodnji

Ishodi učenja na nivou predmeta

Na kraju predmeta student treba da pokaže poznavanje iz: osnovnih principa organske poljoprivredne proizvodnje, razlika između konvencionalne i organske proizvodnje, propisa i standarda u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Na kraju predmeta student treba da bude osposobljen za: primjenu organskog sistema gajenja usjeva, promjenu i adaptiranje metoda u organskoj poljoprivredi, primjenu postupka sertifikacije u organskoj proizvodnji, razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja o materijalu predmeta, prezentaciju stečenih znanja u okviru predmeta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Organska poljoprivreda u svijetu i kod nas. Sistematski pristup u organskoj poljoprivredi. Ekološki principi u organskoj poljoprivredi. Biodiverzitet na organskim farmama. Organska farma kao ekosistem. Specifičnosti i adaptacije agrotehničkih mjera u organskoj proizvodnji. Zakonska regulativa kod nas i u svijetu. Sertifikacija i kontrola organske proizvodnje.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Organska farma, Agrotehničke mjere u organskoj poljoprivredi (obrada, đubrenje, zaštita bilja, plodored, polikulture, malčiranje), Standardi u organskoj poljoprivredi, Postupak sertifikacije, Inspekcija.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna  teorijska i praktična nastava, izrada i odbrana seminarskih radovi, rad na terenu (posjeta organskoj farmi).

Literatura-obavezna

  1. Dardić M. (2010): Organska proizvodnja bilja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Banja Luka

Literatura-preporučena

2.      http://www.soilassociation.org/

3.      http://www.ifoam.org/

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

15

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.